Tutkimus: Tutti taannuttaa poikavauvaa

Tutin käyttö estää vauvaa matkimasta ilmeitä ja siten oppimasta tunteita niiden takana. Tutin nähtiin vaikeuttavan tunnekypsyyden kehittymistä, mutta vaikutus havaittiin vain poikavauvoilla.

Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Tutti saattaa tuntua helpolta keinolta itkevän vauvan rauhoittamiseen, mutta tuore tutkimus kertoo tutista voivan olla haittaa lapsen kehitykselle. Muun muassa brittilehti Daily Mail kertoo yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan tutti näyttää haittaavan lapsen emotionaalista kehitystä - mutta vain poikavauvoilla. Tytöt sen sijaan näyttävät selviävän tutin syömisestä vaurioitta.

Vauvat oppivat vuorovaikutusta pääasiassa jäljittelyn ja matkimisen avulla. Wisconsin-Madisonin yliopiston psykologian laitoksen tutkijaryhmän mukaan tutti haittaa tätä prosessia poikavauvoilla, koska se estää heitä matkimasta kasvojen ilmeitä ja sen kautta oppimasta tunteita näiden ilmeiden taustalla. Vastaavaa vaikutusta ei  havaittu tytöillä lainkaan – joko varhaisemman kehityksen tai vanhempien kompensaation ansiosta.

Vaikutukset tuttuja botoxista

- Voimme puhua pikkuvauvoille, mutta ainakaan aluksi he eivät ymmärrä, mitä sanat tarkoittavat. Eli kommunikoimme vauvojen kanssa äänenpainojemme ja ilmeidemme kautta, tutkimusryhmää johtanut tohtori Paula Niedenthal muistuttaa.

Tutti suussaan vauva ei kuitenkaan pysty toistamaan noita ilmeitä tai tunteita, joita ne kuvaavat.

Aiemmin vastaavaa ongelmaa, ilmeiden ja tunteiden ilmaisun vaikeutta, on havaittu kasvolihasten lamauttamiseen ja siten ryppyjen vähentämiseen tähtäävän botox-ruiskeen saaneilla ihmisillä. Erilaisten kasvonilmeiden vähentyminen on johtanut siihen, että ihmisten tunteiden kirjo on yhtä lailla kutistunut.

Botoxin käyttäjillä on myös havaittu vaikeuksia tunnistaa tunteita muiden ihmisten ilmeiden takana.

Kolme tutkimusotosta - samat tulokset

Psykologiryhmä perehtyi kolmen eri tutkimusotoksen ja kokeen kautta tutin vaikutuksiin tunne-elämän kehittymiselle.

6- ja 7-vuotiaiden poikien otoksessa ne, jotka olivat lapsuudessaan syöneet paljon tuttia, eivät kyenneet yhtä todennäköisesti toistamaan videolta näkemiään ilmeitä.

Omien tai vanhempiensa muistikuvien mukaan paljon tuttia vauvaikäisenä syöneillä yliopisto-opiskelijamiehillä oli kokeissa puolestaan enemmän vaikeuksia asettua toisen ihmisen asemaan, joka on yksi empatian muodoista.

Tunneälyä mitattiin myös sen perusteella, miten yliopisto-opiskelijat tekivät päätöksiä suhteessa toisten ihmisten tunteisiin. Myös siinä paljon tuttia syöneet saivat alempia tuloksia.

- Vaikuttavinta on se uskomaton yhdenmukaisuus, joka on nähtävissä kaikkien kolmen tutkimuksen tuloksissa. Tutin syömisellä ei ole vaikutusta tyttöjen tuloksiin, mutta pojilla pitkäaikainen tutin syöminen näyttää olevan haitallista, vaikka tulosten ulkopuolelle suljetaan sellaisia ahdistusongelmia tai kiintymysvaikeuksia, jotka saattavat vaikuttaa tunteiden kehittymiseen, Niedenthal sanoo.

Tyttöjen tunneäly ei taannu

Tutkijaryhmää johtaneen tohtori Paula Niedenthalin mukaan se, ettei tutin syöminen vaikuta tyttöjen tunnekypsyyteen voi johtua joko siitä, että tyttölasten tunne-elämä kehittyy riittävästi jo ennen tutin käyttöä, tai sitten tyttöjen tunneäly kehittyy yksinkertaisesti tutin käytöstä huolimatta.

Tutkimusryhmä selvittää seuraavaksi, ovatko tyttövauvat immuuneja tutin imemisen haitoille vai korvataanko tyttöjen tunnekypsyyden kehittymistä jollain muulla tavoin.

- Saattaa olla, että vanhemmat tiedostamattaan kompensoivat tutin käyttöä muin tavoin, koska tyttöjen halutaan olevan tunne-elämältään kehittyneitä. Tyttöjen ei odotetakaan olevan tunteettomia, joten heitä stimuloidaan muilla keinoin. Mutta koska pojille ei ole yhtä sallittua olla tunteellinen, heidät on helppo vaientaa tutilla eikä sitten enää keksiä korvaavia tapoja tunneilmaisun opettamiseen, Niedenthal pohtii.

Psykologit tutkivat jatkossa myös sitä, millä lailla ja mikä määrä tutin käyttöä on haitallista.

Täysin ei Niedenthal ryhmineen ole tuttia tyrmäämässä. Esimerkiksi yöllinen tutin imeminen ei vaikuta tunneälyn kehitykseen, sillä silloin ei tarkkailla tai jäljitellä muiden ilmeitä

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, joka yhdistää tuttien vaikutuksen myöhempään psykologiseen kehitykseen. Se on julkaistu Basic and Applied Social Psychology -lehdessä.