Talvivaaran vuotoa tukitaan - tehtaan käynnistys viivästyy

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on paikantanut  kaivoksen kipsisakka-altaassa olevan reiän keskeltä 60 hehtaarin allasta ja aloittanut paikkaustoimet. Vuoto on olennaisesti vähentynyt. Tehtaan käynnistys voi mennä viikonloppuun.

Kotimaa
Talvivaaran kipsisakka-allas vuonna 2011
Talvivaaran kipsisakka-allas vuonna 2011. Altaan etureunasta on taustalla näkyvälle metallien talteenottolaitokselle kaksi kilometriä.Talvivaara

Kraaterin muotoisen, muutaman metrin kokoisen reiän tukkiminen altaan pohjasta jatkuu läpi yön.

Vuodon seurauksena pohjoisessa eli Oulujoen vesistön suunnassa on havaittu kaivosalueen lähistöllä kohonneita nikkelipitoisuuksia. Etelän suuntaan eli Vuoksen vesistöön ei toistaiseksi ole johdettu vuotovesiä suojapatojen ja muiden varotoimenpiteiden ansiosta.

Tehdas ei käynnistynyt tänään

Yhtiö valmistelee metallien talteenottolaitoksen käynnistystä. ELY-keskus on esittänyt Talvivaaralle lisäselvityspyynnön, johon yhtiö vastaa kuluvan vuorokauden aikana. Yhtiö arvioi käynnistävänsä metallien talteenoton viikonloppuun mennessä.

Seisakin aikana Talvivaara teki käänteisosmoosilaitosten kytkennät tehtaan liuoskiertoon ja järjestelyt, joiden avulla metallitehtaan liuoskierrot voidaan pitää täysin erillisinä vaurioituneesta kipsisakka-altaasta.

Tehtaan tuotanto ei näin ollen aiheuta lisärasitusta korjaustoimenpiteiden kohteena olevan kipsisakka-altaan osalle, eikä se vaikuta korjaustoimenpiteisiin tai niiden aikatauluun.

Talvivaaran näkemyksen mukaan metallituotannon käynnistäminen parantaa kaivoksen ympäristöriskien hallintaa kokonaisuutena.

Yhtiön käyttämä biokasaliuotus on jatkuvatoiminen prosessi, jota ei voi lyhyellä aikavälillä pysäyttää. Tästä syystä on tärkeää, että bioliuotuskasoissa erkanevat metallit otetaan talteen hyödynnettäviksi sen sijaan, että metallipitoista tuotantoliuosta varastoidaan altaisiin.