Koe uusi yle.fi

Rannikon tuulivoimapuistoista ei tarpeeksi tietoa

Lapin ELY-keskus ehdottaa, että meri- ja rannikkoalueen tuulipuistojen ympäristövaikutuksista tehtäisiin ympäristöministeriön johdolla laaja selvitys.

tuulienergia
Alus Kemin Ajoksen satamassa.
Suurin osa suunnitteilla olevasta tuulivoimatuotannosta sijoittuu tulevaisuudessa merialueelle. Kemin Ajoksen satamassa tuulivoimaloita on rakennettu myös merelle.

Perämeren tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksista ei ole riittävästi tutkimustietoa. Lapin ELY-keskuksen mukaan meri- ja rannikkoalueen tuulipuistojen vaikutuksesta vaelluskaloihin ja muuttolintuihin ei ole tarpeeksi perustietoa, jotta rannikon tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset voitaisiin arvioida varmasti.

Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen vs. johtaja Timo Jokelainen pitää ohjaavan viranomaisen kannalta ongelmallisena, että tällä hetkellä tuulivoimaloiden perustason selvitysvelvollisuus kaatuu liiaksi luvanhakijan vastuulle.

- Lähtökohtaisesti olisi varmaan ajateltava, että perustutkimuksen tekeminen on jollakin muulla taholla kuin toiminnanharjoittajalla, perustelee Jokelainen. Hänen mukaansa tarvitaan valtakunnallinen selvitys, jonka pohjalta toiminnanharjoittajat tekisivät omaan hankkeeseen liittyvät selvitykset.

- Tässä joudutaan tasapainoilemaan selvitysten riittävyyden, vaikutusarviointien riittävyyden ja toisaalta vaikutusarviointien tulosten uskottavuuden ja kyseisen hankkeen resurssien välillä. Se on aika monimutkainen yhtälö, joten toivon valtakunnallisen selvityksen tekoa, jotta meillä olisi riittävä perustieto, jonka pohjalta yksittäiset hankkeet tekisivät hankkeeseen liittyvät selvitykset ja vaikutusarvioinnit, jotta hankkeita saataisiin vietyä eteenpäin.

Laaja tutkimus tarvittaisiin

Jokelaisen mukaan rannikon tuulipuistojen vaikutuksia vaelluskaloihin pohdittiin viimeksi viime viikolla, jolloin pidettiin Kemin Ajoksen tuulivoimapuiston yleiskaavaan liittyvä työneuvottelu.

- Myös kalatalousviranomaisen suunnalta tuli ilmi, että asiassa on tietopuutteita ja ollaan siten hiukan hataralla pohjalla, kun hankkeiden lopullisia vaikutuksia arvioidaan, sanoo Jokelainen.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnissa täytyy huomioida myös tuulivoimalaloiden rakentamisesta johtuva veden samentuminen, mutta myös veteen jäljelle jäävät rakenteet eli voimaloiden perustukset ja niihin liittyvät voimajohdot. Lapin ely-keskuksessa nähdään, että vastuu kattavan perustiedon keräämisestä kuuluu ympäristöministeriölle.

- Laajapohjaisessa tutkimushankkeessa voisivat olla mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, yliopistot ja ehkä Metsähallituksellakin voisi olla jonkinlainen rooli vesialueiden omistajana, ehdottaa Jokelainen.

Ympäristöministeriö julkaisi viime kesänä valtakunnallisen oppaan tuulivoimarakentamisesta. Opas on suunnattu lähinnä viranomaisille ja tuulivoimarakentajille ja siihen on kerätty tuulivoiman lupa- ja kaavoitusmenettelyyn liittyvää tietoa.