Talvivaara laskee Kuusilammen vedet pohjoiseen

Sotkamon Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut Kuusilampeen säilöttyjen jätevesien johtamisen pois kaivosalueelta. Vastaavasti kipsisakka-altaiden vesimääriä vähennetään pumppaamalla vesiä Kuusilammen avolouhokseen.

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksen metallitehdas Sotkamossa.
Talvivaaran kaivoksen metallitehdas Sotkamossa maanantaina.Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Kuusilammesta laskettava veden määrä on yhteensä noin 300 000 kuutiometriä

Ilkka Haataja, Kainuun Ely-keskus

Kainuun ELY-keskus vahvistaa, että Talvivaara on alkanut laskea Kuusilammen vettä pois kaivosalueelta pohjoiseen vesistöön. Tarkoitus on vähentää Talvivaaran veden paljoutta ja siitä aiheutuvia riskejä.

Kuusilammesta laskettava veden määrä on noin 300 000 kuutiometriä, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ympäristögeologi Ilkka Haataja.

Vedet johdetaan eteläisestä Kuusilammesta pohjoiseen Kuusilampeen. Sieltä vesi matkaa Kuusijokea pitkin Kalliojokeen ja edelleen Kolmisoppi-järveen, kertoo Haataja.

Jätevedessä on metalleja, esimerkiksi nikkeliä ja sinkkiä.

- Nämä ovat puhtaimpia vesiä, mitä kaivosalueella on. Metallia on vedessä varsin vähän. Uranipitoisuus on alhainen, sanoo Haataja.

Kuusilammesta 9. marraskuussa otetuissa näytteissä on ollut esimerkiksi nikkeliä noin 38 mikrogrammaa litrassa, sinkkiä 40 mikrogrammaa litrassa, rautaa 300 mikrogrammaa litrassa, uraania 0,1 mikrogrammaa litrassa ja sulfaatti-suolaa 380 mikrogrammaa litrassa. Jäteveden pH oli näytteessä 9,6.

Kuusilammesta laskettava vesi on puhdistettu

Kuusilammen veden johtaminen kaivosalueen ulkopuolelle nostaa Haatajan mukaan Kolmisoppi-järven sulfaattipitoisuutta "jonkin verran". Samoin tapahtunee Kalliojärvessä, hän sanoo.

- Siitä ei käsittääkseni tule (järviin) merkittäviä ympäristöhaittoja, sanoo Haataja.

Kaivosalueen ulkopuolelle nyt laskettava vesi on ollut sijoitettuna Kuusilampeen kuukausia ja vettä on tarkkailtu viikoittain, kertoo Haataja.

- Veden puhdistaminen on tehty voimakkaalla kalkitsemisella. Puhdistettu vesi on pumpattu padottuun Kuusilampeen. Jätevesi täyttää raskasmetallien ja happamuuden osalta ympäristölupamääräykset, sanoo Ilkka Haataja.

Talvivaara on ilmoittanut Kuusilammen jätevesien poikkeuksellisesta juoksutuksesta valvovalle viranomaiselle, Kainuun Ely-keskukselle 16. marraskuuta.