1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Jäkälät kertovat ilmansaasteista

Jäkälät ovat herkkiä ilmansaasteille, ja toimivat siksi hyvin ilmanpuhtauden mittarina. Savonlinnan viimeisin jäkälätutkimus kertoo ilmanlaadun heikentyneet ydinkeskustassa.

Kuva: Sakari Sipilä

Savonlinnassa ydinkeskustan ilmanlaatu on heikentynyt kaupungin muihin osiin verrattuna. Savonlinnassa on seurattu ilmanlaatua suorien pitoisuusmittausten lisäksi tutkimalla havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä.

Tutkimuksen perusteella  ilmansaasteille herkät jäkälälajit ovat vähentyneet ydinkeskustassa. Myös lisääntyneestä typpilaskeumasta kertovaa viherlevää esiintyi yleisemmin ydinkeskustassa kuin sen ulkopuolella.

Ydinkeskustan muita alueita suuremmat liikennemäärät selittävät ainakin osan erosta. Toisaalta teollisuuden ja energiantuotannon päästöt kasvattavat epäpuhtauksien määrää myös keskustan ympäristössä.

Jäkälätutkimusta tehty jo 20-vuotta

Niin sanottuja bioindikaattoritutkimuksia on tehty Savonlinnassa 1980-luvulta lähtien. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää ilmansaasteiden pitkäaikaisvaikutusta männyn runkojäkälien määrään ja lajikoostumukseen sekä neulasvuosikertojen lukumäärään. Vastaava tutkimus on aikaisemmin tehty vuosina 1989, 1993, 1997, 2002 ja 2005.

Nyt tehty jäkäläkartoitus suoritettiin huhtikuussa 2011 ja maaliskuussa 2012. Eri puolilla Savonlinnaa sijaitsevia tutkimuspisteitä oli 27, jotka jaettiin kolmeen alueeseen: ydinkeskustaan, keskustan ympäristöön ja haja-asutusalueeseen. Kustakin tutkimuspisteestä valittiin satunnaisesti viisi mäntyä, joista määritettiin muun muassa mitä jäkälälajeja puissa esiintyy ja miten vaurioitunutta  jäkälalaji nimeltä sormipaisukarve on.

Vaurioiden määrä on kasvanut

Valtakunnallisiin tutkimustuloksiin verrattuna sormipaisukarveen vaurioaste oli Savonlinnassa keskimääräistä korkeampi, mutta lajilukumäärä puuta kohden huomattavasti keskimääräistä suurempi.

Sormipaisukarveen vaurioaste vaihteli tutkimusalueella terveestä kuolleeseen tai puuttuvaan. Pahimmat vauriot olivat keskustassa ja pienimmät haja-asutusalueella. Vaurioita oli jäkälissä nyt selvästi enemmän kuin edellisellä tutkimuskerralla.