1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Natura-alueen malmilupa nurin Sodankylässä

Rovaniemen hallinto-oikeus on kumonnut AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintäluvan Sodankylän Viiankiaavan Natura-alueelle. Hallinto-oikeuden mukaan Turvallisuus -ja kemikaaliviraston (Tukes) lupa oli lainvastainen ja se palautetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Kotimaan uutiset
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011.AngloAmerican

Tukes myönsi kaivosyhtiölle malminetsintäluvan Sakatti 1-5 -nimiselle malminetsintäalueelle viime elokuussa. Malminetsintäluvalla jatkettiin valtauksen voimassaoloa. Alue on pinta-alaltaan 493 hehtaaria. Viiankiaavan Natura-alue sijaitsee suurelta osin malminetsintäalueella.

Lapin Ely-keskus, Lapin luonnonsuojelupiiri ja Metsähallitus valittivat Tukesin myöntämästä luvasta hallinto-oikeuteen. Valittajien mukaan Tukes antoi päätöksen, vaikka sillä ei ollut käytössä Ely-keskuksen luonnonsuojelulain mukaista lausuntoa yhtiön teettämästä Natura-arvioinnista. Päätöksessä oli kokonaan sivuutettu etsintätoiminnan vaikutukset Viiankiaavan Natura-alueen suojeluperistesiiin. Valittajien mielestä riski merkittävistä vaikutuksista Natura-luontotyyppeihin ja -lajeihin on olemassa. Lisäksi valittajat totesivat, että lupamääräyksissä edellä mainitun muotovirheen lisäksi asiavirheitä, lupamääräykset ovat erittäin yleispiirteisiä, hyvin suppeita ja puutteellisia. Valittajien mukaan lupapäätöksellä vaarannetaan Natura- ja suojelualueiden suojelutavoitteita, sillä lupamääräyksissä ei ole asetettu selviä rajoituksia eikä kieltoja, jotka johtuvat suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä. Valittajat totesivat myös, että päätös ei turvaa luontoarvoja, rauhoitettujen kasvien esiintymiä ja arvokkaita luontotyyppejä riittävällä tavalla.

Malminetsintäalue ulottuu myös yksityiselle Uusitalon luonnosuojelualueelle, mutta lupamääräyksissä ei ole lainkaan mainintaa siitä.

Metsähallitus totesi lisäksi, että lupamääräykset maastoliikenteen osalta ovat puutteelliset ja että lupamääräyksissä olisi pitänyt määrätä kaivoslain mukainen vakuus malminetsintää varten. Luonnonsuojelupiiri katsoi myös, ettei päätöksessä oltu huomioitu muita lakeja kuin kaivoslaki. Yhtiöllä ei myöskään ollut voimassa Natura-alueella toimittaessa vaadittavaa ympäristöministeriön lupaa.

Tukes esitti kumoamista

Tukes myönsi hallinto-oikeudelle, että sen päätöksessä ei otettu huomioon luonnonsuojelulain vaatimuksia Natura-arvioinnin tekemisestä. Tukes esitti, että päätös kumotaan ja asia palautetaan sille uudelleen käsittelemistä varten.

Hallinto-oikeus totesi, että Tukes oli myöntänyt malminmetsintäluvan kaivosyhtiölle ennen kuin se oli saanut Ely-keskuksen lausunnon Viiankiaavan valtausten Natura-arvioinnista. Luonnonsuojelulaissa säädetty menettely on ollut muutoinkin puutteellinen. Oikeuden mukaan päätöksessä ei ole arvioitu, täyttyvätkö hankkeelle luonnonsuojelulaissa asetetut vaatimukset. Hallinto-oikeus kumosi Tukesin päätöksen ja palautti sen uudelleen Tukesin käsiteltäväksi.

Lue seuraavaksi