Saastemaan vaihdosta hurjat kulut

Vuosikymmeniä maassa muhineet saasteet aiheuttavat jopa puolen miljoonan euron kulut Rovaniemen kaupungille. Ounasmetsässä Matkajängäntien ja Soidinmaantien läheisyydessä on jouduttu vaihtamaan jo sata kasettirekallista öljyn saastuttamaa maata. Saastuneita maa-aineksia on kuljetettu Kemiin puhdistettavaksi sekä Kuusiselän kaatopaikalle täytemaaksi.

Kotimaa
Saastetyömaa Rovaniemellä
Saastunutta maata on vaihdettu noin 200 metrin pituiselta matkalta kevyenliikenteenväylän alta.Raimo Torikka/Yle

Rovaniemellä jouduttiin aloittamaan saastuneen maan vaihtourakka, koska viemäri- ja vesijohtolinjan kunnostustyön yhteydessä havaittiin öljyn hajua maaperässä. Uusi viemärilinja oli jo asennettu maahan ja kaivanto täytetty linjalta kaivetuilla massoilla, kun havainnon perusteella tehtyä pilaantumaa alettiin tutkia tarkemmin.

Tehtyjen tutkimusten ja niistä saatujen analyysien perusteella alueella havaittiin valtioneuvoston asetukset ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia ja arvioitiin tämän perusteella olevan lähtökohtaisesti pilaantunut ja puhdistustarpeessa. Pilaantunut maa kunnostetaan massan vaihdolla.

Saastunut kohde on Rovaniemen kaupungin Ounasmetsän kaupunginosassa, Soidinmaantien suuntaisesti kulkevan sähkölinjan eteläpuolella. Saastuneen alueen läpi kulkee kevyenliikenteenväylä, joka on tehty vanhalle tiepohjalle.

Tienpohjaan käytetty öljyistä täytemaata

Koekuoppien perusteella pilaantunut maata löytyi tierakenteen pohjakerroksista. 1960-luvulla tehty viemärikaivanto oli tehty vanhan tiepohjan läpi kaivamalla ja tämän kaivannon reunapenkereessä pitoisuudet olivat reilusti alle ohjearvojen.

Tämän perusteella saastunut kerros on todennäköisesti peräisin tierakenteessa alun perin käytetystä pilaantuneesta maa-aineksista. Saastunut aines on ollut paikallaan vuosikymmeniä, mutta tarkkaa saastumisajankohtaa ei tiedetä.

Puhdistuskohde sijaitsee Kolpeneen pohjavedenottamon vaikutusalueella, mutta pohjavedestä öljyä ei ole havaittu.

Yllättävä kulu kaupungille

Saastuneen maaperän puhdistukselle on Lapin Ely-keskus myöntänyt ympäristöluvan 15. marraskuuta, joten puhdistusurakka pääsi käyntiin varsin myöhään syksyllä.

Kunnostustyötä valvovan Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorion rakennusmestarin Jani Norvapalon mukaan tähän mennessä paikalta on kuljetettu pois 4000 tonnia eli sata kasettirekallista saastunutta maata.

58 rekallista saastunutta maa-ainesta on viety Kemiin Savaterralle puhdistettavaksi. Lisäksi Kuusiselän kaatopaikalle on viety 42 kasettirekallista täytemaaksi kelpaavaa vähemmän saastunutta maa-ainesta.

Kustannuksia pelkästään kuljetuksista ja maanvaihdosta sekä saastuneen maa-aineksen puhdistamisesta Savaterran Kemin laitoksella syntyy arviolta 200 000-300 000 euroa. Lisäksi kustannuksia syntyy maarakennustöistä, joten Rovaniemen kaupungille koko puhdistusurakasta saattaa koitua jopa puolen miljoonan euron kustannukset.

Tarkempia arvioita kustannuksista ei vielä tiedetä, koska Rovaniemen kaupungilta ei lomien vuoksi löytynyt ketään vastuullista kommentoimaan vahinkojen ja kustannuksien laajuudesta.

Pohjois-Suomen Betoni- ja maalaboratorion rakennusmestarin Jani Norvapalon mukaan puhdistusurakka jatkunee tammikuun loppuun eikä varmuudella tiedetä, kuinka paljon maata joudutaan vielä vaihtamaan. Pakkasista aiheutuu myös lisäkustannuksia, koska kaivuuta ja analysointia varten joudutaan sulattelemaan jäistä maata.