Talvivaara sai puolikkaan luvan vesien laskuun

Kainuun ELY-keskus rajoittaa Talvivaaran kaivoksen haluaman jäteveden laskun puoleen. Yhtiö on ilmoittanut haluavansa laskea lähes neljä miljoonaa kuutiota kipsisakka-altaan saastuttamaa vettä puhdistuksen jälkeen luontoon.

Talvivaara
Työmiehiä Talvivaaran tyhjiin vuotaneen kipsisakka-altaan pohjalla.
Työmiehiä Talvivaaran tyhjiin vuotaneen kipsisakka-altaan pohjalla.Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivosyhtiö pyysi lupaa laskea 3,8 miljoonaa kuutiota kipsisakka-altaan saastuttamaa vettä puhdistuksen jälkeen luontoon. Kainuun ELY-keskus päätti tiistaina, että luontoon laskettavan veden määrä voi olla korkeintaan 0,9 miljoonaa kuutiometriä molempiin purkusuuntiin. Samalla ELY asetti laskettavien vesien metallipitoisuuksille ja happamuudelle raja-arvot.

Juoksutus voidaan keskeyttää, mikäli luparajat ylittyvät. Päätös on voimassa muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskuksen mukaan kaivosalueelle on välttämätöntä järjestää vesille lisätilaa kevättulvien varalle.

Vesienjuoksutus aiheuttaa tarpeen käsitellä asia myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. ELY-keskuks edellyttää, että Talvivaara saattaa asian kiireellisesti vireille aluehallintovirastossa, jolla on lupaviranomaisena ympäristönsuojelulain nojalla laajempi mahdollisuus arvioida toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ja määrätä sallituista toimista lupaehtoja muuttamalla.