Talvivaaran juoksutukset vasta alkua vesienhallinnassa

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut liikaveden juoksutuksen. Yhtiön arvion mukaan virtaava vesi näkyy kaivosalueen ulkopuolella muutaman vuorokauden kuluttua, kun reitin varrella olevat lammet ovat täyttyneet. Juoksutukset aloittavat mittavan, puolentoista vuoden vesienhallintaoperaation

Talvivaara
Puhdistettujen liikavesien juoksutus Talvivaaran kaivosalueelta.
Kalle Heikkinen / Yle

Metalleista puhdistettua, mutta suolapitoista vettä virtaa tällä hetkellä 300 kuutiometriä tunnissa pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan. Virtaamaa aiotaan nostaa hiljalleen kolminkertaiseksi, 1 000 kuutiometriin tunnissa.

Etelän suuntaan, Vuoksen vesistöön juoksutukset alkavat aikaisintaan tämän viikon lopulla. Purkunopeus tulee olemaan sama kuin etelän suunnalla. Kaikkiaan yhtiöllä on lupa purkaa liikavesiä pois kaivosalueelta 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Juoksutuksen aloitus on myöhästynyt useilla viikoilla yhtiön alkuperäisestä suunnitelmasta.

- Voin ottaa sen omaksi syykseni. Halusin tarkistaa laatua ja ottaa mukaan myös jatkuvatoimiset mittaukset, kertoo Talvivaaran kaivosyhtiön uusi vesihallinnan johtaja Maija Vidqvist.

Jatkuvatoimiset mittarit määrittävät reaaliajassa virtaamaa, happamuutta ja johtokykyä. Purkuvesistä otetaan metallinäytteet neljän tunnin välein.

Purkuvesien laatu on Vidqvistin mukaan ennakoidun mukainen.

- Metallien puolesta laatu on hyvä. Sulfaatteja vesi sisältää ennakoidun määrän, 3000-3500 milligrammaa litrassa. Niitä ei kaikkia saada tällä prosessilla pois.

Vidqvist muistuttaa, että pohjoiseen purkautuvilla vesillä on matkaa kaivosalueen ulkopuolelle.

Vettä on paljon ja paljon on myös tehtävää.

Maija Vidqvist

- Ne menevät tästä useiden lampien kautta Härkäpuroon, josta sitten Kolmisoppi -järveen. Lammissa on luontaisesti hapanta vettä noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä, joten purkuvedet vielä laimenevat ja muuttuvat.

Etelän suunnassa tilanne on hankalampi. Kaivosalueen raja on heti vastassa. Lisäksi purkureitin varrella oleva Lumijärvi on sakkautunut marraksuun allasvuoden neutraloinnin yhteydessä.

- Etelässä ei vielä juoksuteta luontoon, siellä on neutralointi käynnissä ja katsotaan, miten saadaan laatu ja määrät täsmäämään. Yhtiö myös suunnittelee purkureittiä vielä, jotta saisimme ohitettua Lumijärven kokonaan, sanoo Vidqvist.

Purku etelään alkaa Vidqvistin mukaan aikaisintaan viikonlopulla.

Vettä on kaivosalueella liikaa

Yhtiön keskiviikkona aloittamat juoksutukset ovat vain pieni osa koko vesienhallinnan haltuunottoa.

- Nyt puhutaan ensiavusta. Teemme varoaltaisiin tilaa, saamme louhoksesta vedet pois ja kaivoksen normaalin toiminnan käyntiin. Tämän aikana ja jälkeen pystymme rakentamaan pidemmän jänteen suunnitteluja ja ratkaisuja. Lisäämme vesien kierrätystä, erottelemme laimeita vesia prosessista pois ja käsittelemme ylimäärävesiä erikseen. Vettä on paljon ja paljon on myös tehtävää, sanoo Vidqvist.

Yhtiöllä kertynyt vesialtaisiin yli 7 miljoonaa kuutiometriä vettä, osa maapohjaisiin altaisiin, osa kipsisakka-altaisiin. Lisäksi yhtiön liuotusprosessi on täpötäynnä vettä varoaltaita myöten. Perusongelma on Vidqvistin mukaan ympäristöluvan asettama 1,3 miljoonan kuutiömetrin enimmäisjuoksutus haitta-ainepitoisuuksita riippumatta.

Yhtiön tavoitteena on saada alueelta ulos ensivaiheessa 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Talvivaara onkin pyytänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa muuttamaan ympäristölupaansa. Tavoitteena on päästä litramääräisestä kiintiöstä haitta-aineperustaiseen lupaan.

Vesien uudelleenjärjestely vie Vidqvistin arvion mukaan paljon aikaa, kaikkiaan noin 1,5 vuotta. Yksi askel on ensi kuussa kaivosalueelle valmistuvat padotusrakennelmat, joilla luonnonvesiä voidaan erottaa kaivoksen likaantuneista vesistä.

- Se on tosi iso parannus, puhutaan neliökilometreistä, mitä saamme padottua ja muutettua vesireittejä, jotta voimme vähentää likaantuvien vesien määrää, sanoo Vidqvist.

Vidqvist ei halua lähteä jossittelemaan, olisiko padotusrakennelmat pitänyt rakentaa jo aiemmin.

- Teemme nyt sen mitä pystymme.

Kevät on hallinnassa, kesä ei vielä

Vidqvistin mukaan tehtävillä järjestelyillä on jo varmistettu, että kevään sulamiskaudesta selvitään.

- Aiemmassa laskelmassa ollut suuri valuma-alue on saatu pienennettyä. Lisäksi voimme varastoida puhdistettua vettä ylimääräisten juoksutusten lisäksi puoli miljoonaa kuutiometriä Kuusilampeen. Joillekin vesille voimme myös käyttää mahdollisesti normaalitoiminnasta vapautuvaa kapaisteettia, jos saamme käänteisosmoosilaitoksen tuotannolliseen käyttön, kuten on suunniteltu.

Vidqvist muistuttaa, että lisälupaa ylimääräisen veden juoksutuksiin silti tarvitaan.

- Näillä näkymin pärjäämme näillä luvilla säästä riippuen touko - kesäkuulle. Pitää muistaa, että vettä alueelle tulee kevättulvan jälkeenkin, sanoo Vidqvist.