STUK: Talvivaaran lähilammessa korkeita uraanipitoisuuksia

Säteilyturvakeskus on löytänyt Talvivaaran kaivoksen läheisestä Salmisen lammesta korkeita uraanipitoisuuksia. STUK ei ole aiemmin tiennyt lammen korkeista uraanipitoisuuksista. STUK onkin pyytänyt yhtiötä selvittämään, milloin ja mitä kautta uraani on lampeen päätynyt..

Talvivaara
Työmiehiä Talvivaaran tyhjiin vuotaneen kipsisakka-altaan pohjalla.
Työmiehiä Talvivaaran tyhjiin vuotaneen kipsisakka-altaan pohjalla tammikuussa.Heikki Rönty / Yle

STUKin mittauksissa lammen väli- ja pohjavesistä löytyi lähes 600 mikrogrammaa uraania litrassa. Sen sijaan pintaveden pitoisuudet olivat hyvin alhaiset, alle 1 mikrogramma litrassa. Toimenpideraja juomavedelle on 100 mikrogrammaa. STUKin Tarja Ikäheimonen kuvaa löytöä yllättäväksi.

- Ei meillä ole tästä ollut aiemmin tietoa. Siitä tietenkin johtuu sekin, ettei nyt voida vielä sanoa, kuinka paljon lammessa kokonaisuudessaan on uraania. Lisäksi toistaiseksi ei ole tietä siitä, onko yhtiö tai ELY-keskus mitannut näitä Salmisen vesiä aiemmin. STUKilla ei ole aiempia mittaustuloksia itse järvestä, sen sijaan noita puron rantojen vesiä olemme mitanneet. Niiden uraanipitoisuudet ovat olleet huomattavasti alhaisempia.

Ikäheimosen mukaan yhtiö joutuu selvittämään uraanin alkuperän.

- Onhan siinä tietenkin se vuotanut kipsisakka-allas lähellä.

Ikäheimonen arvioi, että Salmisen lammen vesi joudutaan neutraloimaan kokonaan tai veden pääsy lammesta eteenpäin estämään.

- Nämä on vielä tässä vaiheessa ihan henkilökohtaisia ajatuksia siitä, miten tästä mennään eteenpäin. Joka tapauksessa sen veden pääsy eteenpäin sellaisenaan pitää estää. Tässä nyt mietitään muutama päivä näitä.

Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut asian selvittämisen.

Marraskuun kipsisakka-altaan vuodon alkuvaiheessa pohjoisen suuntaan pääsi luontoon noin 20 000 kuutiometriä puhdistamatonta allasvettä. Yhtiöllä ei ole neutralointikapasiteettia valmiina Salmisen lammen välittömässä läheisyydessä.

Purkuvesien uraaninpoisto on onnistunut hyvin

Uraanin poisto louhoksen purkuvesien puhdistus on Säteilyturvakeskuksen mukaan onnistunut hyvin. STUK otti vesistä näytteitä viime viikolla, kun kaivosyhtiö aloitti ylimääräisten vesien juoksutuksen.

Uraania löytyi näytteistä korkeimmillaan 2 mikrogrammaa litrasta, kun toimenpideraja juomavedelle on 100 mikrogrammaa. Kaivosyhtiön nyt laskemissa liikavesissä uraania oli ennen puhdistusta lähes 900 mikrogrammaa litrassa.

Näytteitä otettiin purun alkuvaiheessa useita päivässä usean päivan ajan.

- Puhdistaminen on onnistunut todella hyvin. Pitoisuudet ovat reippaasti alle määrittelemämme 10 mikrogamman alapuolella, sanoo Ikäheimonen.

Purkuvedet ohjautuvat tällä hetkellä pohjoiseen, mutta eivät Salmisen lammen kautta.

Näytteiden otto jatkuu STUKin ottamana kaksi kertaa kuukaudessa. Ikäheimonen muistuttaa, että eteläisen suunnan purun alkaessa siellä on alkuun tiheä näytteenotto.

- Samalla tavalla otetaan päivittäin näytteitä, kunnes on varmaa, että puhdistus onnistuu. Sitten otetaan varmistusnäytteet kahden viikon välein.

Kaivosalueella liukoista uraania 34 tonnia

Kaikkiaan liukoisessa muodossa oleva uraanimäärä kaivosalueella vuoden 2012 lopulla oli yhteensä 33 500 kiloa. Tästä 18 500 kiloa on kipsisakka-altaassa, 1500 kiloa avolouhoksessa, varoaltailla 4000 kiloa ja metallien talteenottolaitoksella 9500 kiloa.

Nyt Salmisesta löydettu liukoinen uraani ei ole mukana tässä kokonaisarviossa.

Altaiden uraanimäärät on arvioitu STUKin mittaustulosten ja Talvivaaran ilmoittamien vesimäärien perusteella. Liukoisessa muodossa vesissä oleva uraani pitää saada saostettua tai muilla keinoin poistettua ennen kuin vesiä voidaan laskea ympäristöön

Uraanilla voi olla merkitystä kemiallisena myrkkynä eliöstön hyvinvointiin. Suomessa ei ole asetettu ympäristönormeja uraanin kemiallisen myrkyllisyyden perusteella eliöstölle. STUKin mukaan kirjallisuudessa esitetyt eliöstölle haitalliset pitoisuusraja-arvot vaihtelevat viidestä viiteenkymmeneen mikrogrammaan litrassa.

Myös useiden haitta-aineiden, kuten muiden raskasmetallien ja sulfaatin yhteisvaikutus voi lisätä haittoja. STUK ei voi tässä vaiheessa arvioida yhteisvaikutuksen todellista merkitystä.