Hyppää sisältöön

Talvivaara hakee lisää vesienjuoksutuslupaa - juoksutukset melkein kaksi täysperävaunurekkaa minuutissa

Talvivaaran kaivosyhtiö haluaa laskea tehdasalueen hule- ja suojapumppausvesiä pois alueelta ohi nykyisten puhdistusjärjestelmien. Vesillä on omat puhdistusalueet. Yhtiön mukaan juoksutuksilla varmistetaan bioliuotuskierron varotilavuutta.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Yhtiö on jälleen perjantaina jättänyt Kainuun ELY-keskukseen uuden ympäristösuojelulain 62 pykälän mukaisen ilmoituksen muun muassa vesien juoksuttamisesta.

Yhtiö haluaa juoksuttaa Torvelansuon vedenkäsittelyalueiden kautta tehdasalueen hulevesiä etelään Vuoksen suuntaan 800 kuutiometriä tunnissa. Jo ennestään etelään juoksutetaan vesiä Kortelammen padolta 1300 - 1500 kuutiometriä tunnissa.

Sekundäärialueen suojapumppausvesiä juoksutettaisiin pohjoiseen Oulujärven vesistön suuntaan noin 1000 kuutiometriä tunnissa. Ennestään pohjoiseen juoksutetaan noin 950 kuutiometriä tunnissa. Lisäksi kaikki tehtaan normaalitoiminnan jätevedet juoksutetaan pohjoiseen.

Kaikkiaan ylimääräisten vesien juoksutukset ovat noin 4300 kuutiometriä tunnissa. 40 kuutiometriä vetävä täysperävaunullinen rekka-auto täyttyisi hieman yli puolessa minuutissa. Tunnissa jätevesi täyttäisi yli 107 rekka-autoa.

Nyt haettavat juoksutusmäärät laskevat toukokuun puolessa välissä siten, että pohjoiseen laskettaisiin 400 kuutiota ja etelään 300 kuutiota tunnissa.

Perusteluna turvallisuus

Talvivaara perustelee ilmoitustaan halulla varmistaa, ettei bioliuotuskiertoon keräänny kevään aikana ylimääräisiä vesiä. Liuotuskierron varotilavuudet ovat aiemman tiedon mukaan erittäin pienet.

Yhtiön hakemuksen mukaan vesiä neutraloitaisiin pohjoisen suunnassa kalkkimaidolla ja etelän suunnassa 20 prosenttisella lipeällä. Neutralointikemikaaleja kuluisi kummassakin suunnassa 5-10 kuutimetriä tunnissa.

Lisäjuoksutukset lisäävät vesistökuormitusta yhtiön mukaan koko elokuun loppuun kestävän juoksutusajan aikana pohjoisen suunnassa 130 kilolla nikkeliä ja 1500 tonnilla sulfaattia. Etelän suunnassa lisäkuormitus on vajaat 2000 tonnia sulfaattia ja 210 kiloa nikkeliä.

Tuhansia kuutioita puhtaita vesiä säästyy likaantumiselta

Samassa ilmoituksessa yhtiö kertoo puhtaiden vesien erilliskäsittelystä ja ohjausjärjestelyistä. Yhtiö on tehyt ohjausojia sellaisille sulamisvesille, jotka voidaan ohjata pois kaivosalueelta puhdistamattomina.

Puhtaiden vesien pumppaus lisää virtausta Ylä-Lumijärven ohittavassa puhdasvesiojassa 800 - 1000 kuutiometrillä tunnissa. Lisäksi Kortelammen padon ohittava puhdasvesioja lisää virtausta Ylä-Lumijärven ohi.

Pohjoisen suunnassa puhtaan veden pumppauksia tehdään noin 2300 kuutiota tunnissa. Vesien puhtautta tarkkaillaan säännöllisellä näytteenotolla.

Vedenohjaussuunnitelmat ja juoksutukset ovat osa Talvivaaran vesienhallinan korjaustoimenpiteitä.

ELY pyytää lausuntoja

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Sotkamon ja Kajaanin ympäristöviranomaisilta, Kainuun SOTE-kuntayhtymältä, Ylä-Savon SOTElta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Säteilyturvakeskukselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta lausuntoja tästä ja kahdesta muusta YSL 62 pykälän mukaisesta ilmoituksesta tämän viikon perjantaihin mennessä.

Muut lausuntopyynnöt koskevat puhdistettujen prosessivesien johtamista kipsisakka-altaan ohi sekä kaivosalueelle varastoituneiden vesien ja kipsisakka-altaan vuotovesien käsittelyä ja luontoon johtamista.