Hyppää sisältöön

Talvivaara ei julkaise raporttia marraskuun vuodosta

VTT:n asiantuntijaraporttia Talvivaaran kaivoksen marraskuun jättivuodosta ei julkaista kokonaisuudessaan. Talvivaarassa katsotaan, että selvitys on tehty ensisijaisesti sen omiin sisäisiin tarkoituksiin ja toimenpiteisiin.

Kuva: Yle

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n  (entinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus) raportti on ollut valmiina jo yli kuukauden. Yhtiön hallitus käsittelee raporttia ensi viikolla ja tekee sen jälkeen tiedotteen, jossa se kertoo omasta mielestään keskeiset löydökset ja suunnitellut korjaustoimenpiteet.

Talvivaaran Kaivosyhtiön Oyj:n hallituksen jäsen Kirsi Sormunen toteaa, että yhtiö kertoi huhtikuun alussa loppuneen osakeannin listalleottoesitteessä poikkeuksellisen paljon VTT:n tutkimuksesta. Esite sisältää yli 300 sivua, josta kipsisakka-altaan vuotoa käsitellään noin kahden sivun verran

- On kuitenkin hyvä muistaa, että selvitys on tehty ensisijaisesti sisäisiin tarkoituksiin, ja toimenpiteisiin myös selvityksessä esitettyjen suositusten ja havaintojen pohjalta on jo viime vuonna välittömästi ryhdytty. Kuten todettu, osakeannin materiaalissa katetaan tämä asia jo hyvin laajasti, mutta sen lisäksi tarkoituksena ei ole alun perinkään ollut julkistaa koko selvitystyötä, vaan hallitus on teettänyt sen yhtiön omiin tarkoituksiin korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen tueksi, Sormunen kertoo.

- Tämä ei ole poikkeus normaalikäytännöstä, koska pääosa hallitustyöskentelyssä käsiteltyä materiaalia on sisäistä, eikä niitä julkisteta asiasta riippumatta.

Sormunen on marraskuisen kipsisakka-altaan vuodon syitä tutkivan toimikunnan jäsen. Toimikunta antoi VTT:lle toimeksiannon tehdä riippumaton selvitys kipsisakka-altaan vuotoon johtaneista teknisistä syistä ja olosuhteista sekä antaa suosituksia vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi.  Sormunen toimii kestävän kehityksen johtajana Nokia-konsernissa. Hän on myös  TEKESin Green Growth-ohjelman johtoryhmän jäsen.

- Talvivaaran johto ei luonnollisestikaan jäänyt odottelemaan VTT:n tutkimuksen käynnistämistä, mutta koko selvityksen tekemisen ajan olemme käyneet aktiivista dialogia heidän kanssaan varmistaaksemme sen, että kaikki havainnot menevät johdolle välittömästi eteenpäin tarvittavien toimenpiteiden tukemiseksi. VTT:n raportti ei ole julkinen dokumentti vaan ulkopuolinen, puolueeton selvitys, jota käytetään tukena Talvivaaran toiminnan kehittämisessä. Hallitus halusi varmistaa tällaisen riippumattoman selvityksen avulla, ettei mitään asioita jäisi johdolta huomioimatta, Sormunen toteaa

Solidium tyytyy tietoihin

Suurimmaksi omistajaksi päätynyt valtion sijoitusyhtiö Solidium katsoo saaneensa riittävästi ennakkotietoa VTT:n raportista osakeantiesitteessä. Solidiumin päälakimies Tapani Varjass kertoo, että osakeannin listalleottoselvityksessä oli poikkeuksellisen laajasti kerrottu arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat ja siinä kerrottiin niin ikään riittävän läpinäkyvästi  VTT:n selvityksestä.

- Olemme tutustuneet ja perehtyneet listalleottoesitteeseen ja se tyydyttää meitä,  Solidiumin lakimies Tapani Varjas toteaa. 

Talvivaaran osakeannissa sijoittajille tarjottu prospektus eli listalleottoesite julkaistiin 12.3.2013 ja se on luettavissa netistä (siirryt toiseen palveluun). Kipsisakka-altaan vuotoa käsitellään noin kahden sivun verran ( sivulla 86 ja 87) ja siinä todetaan muun muassa näin:

- Tänä listalleottoesitteen päivänä ( 12.3.) VTT on toimittanut toimikunnalle tekemänsä selvityksen. Hallitus tulee käsittelemään VTT:n selvityksen tuloksia maaliskuun aikana, ja VTT tulee viimeistelemään selvityksensä hallituksen ja Talvivaaran johdon antaman palautteen perusteella. Lopulliset suunnitelmat selvityksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä tullaan hyväksymään hallituksessa arviolta huhtikuun lopulla. Talvivaara on jo toteuttanut teknisiä sekä hallinnollisia korjaavia toimenpiteitä ennen VTT:n selvitystyön aloittamista sekä selvityksen laatimisen aikana esiin tulleiden havaintojen perusteella.

- _Edellä kuvattujen tapahtumien johdosta Talvivaara on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin vakauttaakseen ja parantaakseen tuotantoprosessejaan, kuten jäljempänä kohdissa ’’—Talvivaaran tuotantoprosessien vakauttamiseen ja vesitaseongelmien ratkaisemiseen liittyvät tulevaisuuden kustannukset ja investoinnit’’ ja ’’Osakeannin tausta ja syyt—Talvivaaran toimenpiteet tuotantoprosessinsa vakauttamiseksi ja parantamiseksi’’ on esitetty. Talvivaaran tulevaisuuden liiketoiminnan tulos tulee riippumaan näiiden toimenpiteiden tehokkuudesta ja muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin Talvivaaran täytyy ryhtyä tulevaisuudessa toiminnoissaan esiintyvien ongelmiin eliminoimiseksi, _esitteessä todetaan.

Sormusen kehuu sidosryhmädialogia

Talvivaaran Kaivosyhtiön hallituksen jäsenen Kirsi Sormusen mukaan VTT:n raportin oleelliset löydökset sisältyivät tähän 12.3. julkaistuun osakeannin listallepanoesitteeseen.

- Hallituksen on myös tarkoitus julkistaa keskeiset löydökset ja suunnitellut korjaustoimenpiteet omassa tiedotteessaan. Tämä tiedote on suunniteltu tulevan ulos seuraavan hallituksen kokouksemme jälkeen, jolloin vasta meillä on saatavilla myös sellainen johdon toimenpidesuunnitelma , johon myös VTT:n näkemykset on sisällytetty.

- Mielestäni Talvivaara on ollut kaiken kaikkiaan onnettomuutta ja muussakin koskevassa tiedotuksessaan hyvin avoin, joka on hyvin sopusoinnussa sen kanssa, että avoin sidosryhmädialogi ja vaikeistakin asioista keskustelu on tärkeää. Seuraattehan myös tätä Paikan päällä -blogiamme (siirryt toiseen palveluun) ? Se tehty alun perin ensisijaisesti paikallisten sidosryhmien tiedontarvetta varten, mutta on kaikkien luettavissa,  Sormunen neuvoo

Näin esite kertoo vesitaseen hallinnasta

- Vesitaseen hallintaan liittyvien toimenpiteiden ja parannusten osuuden odotetuista investoinneista odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa ja odotetuista käyttökustannuksista 10–15 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana. Varaus huomattavalle osalle vesitaseen hallintaan liittyvistä käyttökustannuksista sisällytettiin Talvivaaran taseeseen 31.12.2012. Talvivaara on myös budjetoinut 5 miljoonaa euroa vuodelle 2013 investointeihin biokasaliuotuksen tehokkuuden parantamiseen liittyen.