Vaasan HAO: Talvivaaran vesiongelmat eivät johdu sateisesta kesästä

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Talvivaara ei voi käyttää ympäristönsuojelulain hätäpykälää liikavesien juoksusten perusteena. Hallinto-oikeuden mukaan yhtiö on tiennyt vuosia, että vettä keräytyy alueelle miljoonia kuutioita liikaa.

Talvivaara
Kipsisakka-altaan vuodosta valuvaa vettä.
Yle

Vaasan hallinto-oikeus pitää Talvivaaran vesiongelmia yhtiön itsensä aiheuttamina. Hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen Kainuun ELYn marraskuisesta luvasta laskea puhdistettua vettä pois avolouhoksen kautta kipsisakka-altaan vuodon jälkeen.

Hallinto-oikeus ratkoi päätöksessään tilannetta, voiko ELY-keskuksen tekemään päätökseen soveltaa ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisia poikkeuksellista tilannetta koskevia säännöksiä.

Hallinto-oikeus katsoi, että Kuusilampeen varastoitujen jätevesien johtaminen vesistöön kaivospiirialueen ulkopuolelle ei voinut perustua ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla annettavaan päätökseen. Johtaminen ilman lupamenettelyä ei ole asiakirjojen perusteella hyväksyttävissä silläkään perusteella, että johtamisella saatettaisiin välttää suuremman ympäristöhaitan aiheutuminen, sanoo hallinto-oikeus.

Hallinto-oikeuden perusteluissa todetaan, että alueelle on kertynyt toiminnan aikana useita miljoonia kuutioita ylimääräisiä vesiä. Sademäärä on samana aikana ollut normaalia suurempi. Se ei kuitenkaan ole keskeisin syy ylimääräisten vesien kertymiseen kaivosalueelle. Hallinto-oikeus muistuttaa, että kaikessa toiminnassa tulee varautua sellaisiin sääolosuhteisiin, jotka tilastollisesti toistuvat noin joka 20. tai 50. vuosi.

Olisi ollut aikaa varautua

Hallinto-oikeuden mukaan vuosi 2012 ei ollut niin poikkeava vuosi, etteikö yhtiö olisi voinut siihen varautua. Kun vesitaseongelma on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, yhtiön olisi tullut rakentaa alueelle lisää varastointikapasiteettia, kunnes vesitase on saatu hakemuksen mukaiseksi tai esittää lupaviranomaiselle uusi hakemus aikaisempaa korkeammasta poisjohdettavan veden määrästä.

Talvivaaran kaivosyhtiö on tehnyt marraskuun allasvuodon jälkeen useita ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisia ilmoituksia, joiden varassa se juoksuttaa liikavesiä pois kaivosalueelta. Kainuun ELY-keskus on osan ilmoituksista hyväksynyt ja siirtänyt osan Pohjois-Suomen aluehallintavirastoon ympäristölupamuutoksen käsittelynä.

Viimeksi viime viikolla ELY-keskus hylkäsi uusimman kipsisakka-allasvuoden jälkeen tehdyn lisäjuoksutusilmoituksen.

ELY-keskuksessa on lisäksi käsittelyssä ilmoitus hule-ja suojapumppausvesien juoksutuksesta. Yhtiö on ilmoittanut jo aloittaneensa juoksutukset.