ELY hyväksyi Talvivaaran juoksutukset ehdollisena

Yhtiö saa juoksuttaa jätevesiä ulos niin, ettei Kortelammen padon ja avolouhoksen vesipinta nouse. Lisäksi kipsisakka-altaiden vedenpinnan alentamista on jatkettava.

Talvivaara
Etelään lähtevä purkuputki Talvivaaran kaivoksella.
Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Talvivaaran uusimman jätevesien lisäjuoksutuspyynnön ehdollisena.

Yhtiö voi juoksuttaa vesiä Kortelammen padolta ja avolouhoksesta sen verran, ettei niiden vedenpinta nouse.

Talvivaara saa juoksuttaa etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan käsiteltyä ylimääräistä jätevettä ainoastaan sen verran, että veden pinta Kortelammen padolla ei nouse yli tason 204,20 metriä, joka on patoturvallisuusviranomaisen määrittämä ylin turvallinen vedenkorkeus padolla. Vesiä ei kuitenkaan tule johtaa ympäristöön enempää kuin tason 204,00 ylläpito vaatii.

Pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan yhtiö voi johtaa käsiteltyjä vuotovesiä ja valumavesiä ympäristöön enintään sen määrän, mikä on välttämätöntä Kuusilammen avolouhoksen vedenpinnan nousemisen estämiseksi ja kipsisakka-altaiden patoturvallisuusriskin pienentämiseksi.

Päätöksen mukaan pohjoiseen voi johtaa korkeintaan 288 000 kuutiota jätevettä kesäkuun loppuun mennessä. Etelän suuntaan kuutiomäärää ei päätöksessä ole. Päätös ei ole voimassa, mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekee päätöksen vireillä olevassa ympäristöluvan muutosasiassa.

Jätevesien haitta-aine pitoisuuksille on määrätty raja-arvot. Juoksutus on päätöksen mukaan keskeytettävä välittömästi, mikäli raja-arvot ylittyvät.