Hyppää sisältöön

Talvivaara saa laskea emäksistä jätevettä

Jäteveden pH-arvo saa olla hetkellisesti enintään 11. Se tarkoittaa, että jätevesi voi olla emäksisempää kuin kaivoksen ympäristölupa määrää.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Sotkamon Talvivaaran kaivos on saanut uuden poikkeusluvan laskea luontoon jätevettä.  Luvan mukaan jätevettä ei tarvitse neutraloida täydellisesti. Jäteveden pH:n kuukausikeskiarvon tulisi olla 6-10. Jäteveden pH:n nousu hyväksytään tilapäisessä luvassa, jotta metallit saostuisivat kaivosaltaassa paremmin.

Kainuun Ely-keskus sallii kaivosyhtiön päästää jätevettä kesäkuun loppuun asti sekä etelään että pohjoiseen vesistöön.

Kaivos saa laskea jätevettä eteläiselle Vuoksen vesireitille nopeudella, joka on enintään 400 000 litraa tunnissa. Kesäkuun loppuun mennessä Vuoksen suuntaan voisi kulkea enintään 370 miljoonaa litraa jätevettä.

Loppuosan jätevedestä kaivosyhtiö voi päästää pohjoiseen. Jätevettä ei kuitenkaan voida laskea enempää kuin kaivoksen varoaltaiden veden korkeuden pitäminen nykytasolla edellyttää. Varoaltaat sijaitsevat Kortelammen padolla ja Kuusilammen avolouhoksessa.

Jäteveden mangaanipitoisuuden tavoitearvoksi viranomainen on poikkeusjuoksutuksissa määrännyt enintään 10 milligrammaa litrassa jätevettä. ELY-keskus sallii poikkeukselliset jätevedet, jotta Talvivaaran kaivosvesien viimeinen lukko, Kortelammen varoallas, ei täyttyisi riskirajalle.

 Kainuun ELY-keskuksen mukaan jätevesi ei pilaa pohja- eikä pintavesiä. Poikkeuslupa on voimassa kesäkuun loppuun, ellei aluehallintovirasto tai hallinto-oikeus muuta sitä

Kaivoksella on myös edelleen voimassa oleva lupa laskea ph-tasapainotettua vettä  300 miljardia litraa vuodessa luontoon, josta suurin osa etelän suuntaan.

Kortelammen varoallas täyttyy muun muassa varotoimena tyhjennettävien kipsisakka-altaiden vesistä.  Lisäksi kaivosalueen veden määrää nostaa kaivosprosessiin otettava uusi vesi ja kaivosalueen luontainen valuma.

Tekstiä on muutettu 24.5.15:32:  Alkuperäinen otsikko oli: "Talvivaara saa taas laskea neutraloimatonta jätevettä". Ensimmäiseen kappaleeseen on lisätty, että jätevettä ei ole pH-neutraloitu täydellisesti. Kappaleeseen on myös lisätty tieto, miksi poikkeuslupa on myönnetty.