Vakavien puutteiden määrä eläinten merkinnässä kasvaa yhä

Viime vuonna eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa löydettiin vakavia puutteita aiempia vuosia enemmän. Valvonta kohdennettiin yhä tarkemmin tiloille, joilla oli jo ennestään selkeitä puutteita lainsäädännön noudattamisessa.

Kotimaa

Viime vuonna tarkastettiin 777 tilaa. Vakavia puutteita havaittiin 124 tilalla. Vakaviksi puutteiksi katsotaan tapaukset, joissa eläintä ei voida varmuudella tunnistaa tai eläintä ei voida jäljittää esimerkiksi eläimeltä puuttuvien korvamerkkien vuoksi.

Havaittujen vakavien puutteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien, jolloin vakavia puutteita todettiin noin 10 prosentilla valvotuista tiloista.

Lieviä puutteita havaittiin 240 tilalla. Näitä ovat laiminlyönnit, jotka eivät vaaranna eläinten jäljitettävyyttä tai tunnistettavuutta.

Tuloksia tehostetulla valvonnalla

Havaittujen vakavien puutteiden jatkuvaa kasvua selittää osaltaan tehokas ja oikein kohdennettu valvonta, jossa pienetkin puutteet ja rikkeet kirjataan ylös.

Nautojen sekä lampaiden ja vuohien osalta yleisimmät tiloilla havaitut puutteet olivat puuttuviin korvamerkkeihin liittyviä. Lampaiden ja vuohien osalta merkittävä osa havaituista puutteista liittyi lisäksi tilojen rekisteritietojen ajantasaisuuteen.

Sikatiloilla yleisimmät vuonna 2012 havaitut puutteet liittyivät pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin. Yleisimmät havaitut puutteet ovat säilyneet samoina jo useiden vuosien ajan.