Hyppää sisältöön

Talvivaara aikoo valittaa vesipäätöksestä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tiukennuksia Talvivaaran sulfaattipäästöihin. Lisäksi yhtiö ei saa laskea kaivokselle varastoitua vettä pois niin nopeassa aikataulussa mitä se halusi. Yhtiö katsoo, että lupapäätös on osittain liian tiukka ja aikoo valittaa siitä.

Talvivaaran tapaus ei ole Oulun yliopiston dosentti ja Sotkamo Silverin konserninjohtaja Timo Lindborgin mukaan vaikuttanut Suomen ympäristöimagoon. - Kansainvälisesti nämä ovat olleet aika pieniä ongelmia. Enemmänkin Talvivaaran ongelmat heijastuvat rahoituspuolelle, toteaa Lindborg. Kuva: Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää tiukennuksia Talvivaaran sulfaattipäästöihin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tuoreen päätöksen mukaan sulfaattipäästöt on pudotettava ensi vuonna noin puoleen ja seuraavana vuonna noin kymmenesosaan tämänvuotisesta tasosta.

AVI poisti kaivoksen jäteveden kuutiomäärärajoitteen, ja muutti sen haitta-aineiden kokonaismäärärajoitteeksi. Laskettavien jätevesien vuorokausimäärä on kuitenkin sidottu alueella olevien muiden vesien virtaamiin toisin kun yhtiö halusi.

Aluehallintoviraston arvion mukaan yhtiö voi laskea loppuvuonna noin 2 miljoonaa kuutiota käsiteltyjä jätevesiä. Arvio perustuu loppuvuodeksi asetettuihin haitta-aineiden määrärajoituksiin sekä virtaamarajoitukseen.  Vuonna 2014 haitta-aineiden määrää rajoitetaan edelleen ja AVIn arvion mukaan koko vuoden 2014 pois laskettava käsiteltyjen jätevesien määrä voi olla noin 2 miljoonaa kuutiometriä. 

Sulfaattikuormitus voi päätöksen mukaan olla vuonna 2013 noin 24 000 tonnia, vuonna 2014 12 000 tonnia ja vuodesta 2015 eteenpäin 1300 tonnia.

AVI pienensi yhtiön haluamien metallipäästöjen raja-arvoja.

Aluehallintoviranomaisen mukaan annettu päästöraja tarkoittaa, että yhtiön on varastoitava merkittävä määrä ylimääräisiä vesiä kaivospiirin alueelle ja tehostettava huomattavasti vesi-en käsittelyä, vähennettävä puhtaan raakaveden ottoa ja lisättävä veden kierrätystä nopeasti tämän ja ensi vuoden aikana.

Uusia patoaltaita tarvitaan

Yhtiö ilmoitti kuun puolivälissä, että se haluaa poistaa kaivosalueelta noin 6,5 miljoonaa kuutiota vettä tänä vuonna. Yhtiö joutuneekin rakentamaan pika-aikataululla lisää varastokapasiteettia. AVI määräsi uudessa luvassa, että varastoitavien vesien on oltava samanlaisa kuin ulos johdettavienkin vesien.

Yhtiö joutuu myös tyhjentämään nyt vesivarastoina olevat kipsisakka-altaat lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö joutuu selvittämään ELY-keskukselle heinäkuun alussa, mitä se aikoo tehdä nykyisille altaille ja mikä on uusien altaiden rakentamisaikataulu.

Lähivedet kunnostettava

Talvivaara joutuu kunnostuksella parantaamaan lähivesiä. Yhtiön on selvitettävä heinäkuun alussa ELY-keskukselle, miten Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki, Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Lumijärvi ja Kivijärvi saadaan kunnostettua niin, että jätevesien aiheuttamat pilaantumishaitat saadaan vähennettyä. Luvat ja suunnitelmat kunnoststoimiin on haettava ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Yhtiön on niinikään heinäkuun alussa selvitettävä uusien jätevesien purkupaikkojen mahdollisuus sekä ELY-keskukselle että AVIlle. Käytännössä tämä tarkoittaa viemärin rakentamista joko Nuas- tai Laakajärveen, jossa sivuvedet laimentaisivat päästöjä tehokkaasti.

Talvivaaran varauduttava korvauksiin

Yhtiö joutuu myös asettamaan 1,5 miljoonan euron vakuuden mahdollisten korvausten maksamista varten. Yhtiö joutuu selvittämään vahingot pohjoisessa Jormasjokisuuhun ja etelässä Nurmijoen Koirakoskelle saakka. 

Talvivaaran kaivosyhtiö aikoo valittaa AVIn päätöksestä. Yhtiö katsoo, että kaivoksen alueella varastoitua olevaa vettä pitäisi saada poistaa nopeammassa aikataulussa, mitä AVIn päätös mahdollistaa. Yhtiön mukaan lupaehtojen haitta-ainepitoisuusrajat ja enimmäisvirtaaman rajoittaminen hidastavat kaivoksen riskitason alentamista riittävän nopeassa aikataulussa.