Jukajoen kylävetoinen vesiensuojelumalli ratkaisu Talvivaaran ongelmiin?

Pohjois-Karjalassa aloitellaan kylävetoista laajaa vesiensuojeluhanketta, josta voi löytyä ratkaisu myös Talvivaaran kaivoksen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Niin sanotussa Jukajoen mallissa kylät, viranomaiset, yritykset ja valtio ryhtyvät yhdessä keskustelemaan siitä, miten maata ja vettä alueella käytetään niin, että kalakuolemista kärsineen happaman Jukajoen ja sen yläpuolisen Jukajärven tila paranee.

luonto
Ruskea vettä Jukajoessa.
YLE / Siru Päivinen

Pohjois-Karjalassa Kontiolahden ja Joensuun rajamailla on käynnistymässä ainutlaatuinen vesiensuojeluhanke.

Kalakuolemista kärsineen happaman Jukajoen ja sen yläpuolisen Jukajärven ympäristössä aloitettiin aktiivisten kyläläisten ansiosta kunnostustoimet pari vuotta sitten. Kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueelle on rakennettu muun muassa kosteikkoja.

Nyt urakkaa on tarkoitus jatkaa Selkien ja Alavin kylien vetämällä mittavalla yhteishankkeella, jossa ovat mukana kuntien, yliopiston ja metsäkeskuksen lisäksi valuma-alueella toimivat yritykset kuten Vapo, Stora-Enso ja UPM.

Noin miljoonan euron rahoitushakemus jätetään EU-komissiolle kesäkuun aikana. Kun mukaan lasketaan Suomen Akatemian aiemmin myöntämä 700 000 euron monitieteellinen tutkimusrahoitus, puhutaan parhaimmillaan lähes 2 miljoonan euron hankkeesta.

Saman pöydän ääreen

Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen sanoo, että Jukajoen mallista voi löytyä ratkaisu myös Talvivaaran suuriin ongelmiin. Mustonen korostaa, että hanke ei sisällä sinäänsä uusia luonnonsuojelutoimia. Oleellista on, että keskustellaan yhdessä isolla porukalla siitä, miten maata ja vettä alueella käytetään.

Saadaan se kokonaispaine hiukan keveämmäksi.

Tero Mustonen

- Jos tämä hanke käynnistyy ja rahoitus saadaan, niin perustetaan yhteishallintaneuvosto. Kaikki nämä yritykset, valtion toimijat ja kylät istuvat saman pöydän ääreen ja yrittävät ohjata maankäyttöä ja luonnonvarojen hyödyntämistä valuma-alueella sellaisella tavalla, että saadaan se kokonaispaine hiukan keveämmäksi.

- Ja tällä on ihan merkittäviäkin seuraamuksia, jos se onnistuu. Talvivaarassa, missä on raju kaivosonnettomuus ja ongelmat käynnissä, niin siellä on ympäristöministeriö vinkannut, että tämä malli, joka on nyt Jukajoelle esillä ja osittain jo käynnissäkin, otettais tällä vuosikymmenellä keinoksi saada paikalliset ja yhtiö mukaan tällaiseen keskusteluun ja maankäytön suunnitteluun, Tero Mustonen kertoo.

Jukajärven ja -joen ympäristössä kunnostustöihin sisältyy esimerkiksi noin 40 kosteikon perustaminen, jotta metsäojista ja muulta tuleva kuormitus saadaan kuriin. Koko valuma-alue on laajuudeltaan noin 9000 hehtaaria.

Kalakuolemat herättivät

Jukajärven ja Jukajoen tähänastisesta kunnostushankkeesta on ilmestynyt seikkaperäinen kirja. Siihen on kerätty tieteellisten mittausten tulokset muun muassa järven pohjan tilasta, vedenlaadusta, linnustosta, kasvillisuudesta ja kalastosta.

Kaikki sai alkunsa Jukajoesta vuonna 2010 löydetyistä kuolleista kaloista ja niiden yläpuolella parveilevista linnuista. Kyläläiset saivat ankaran herätyksen, mutta he eivät lamaantuneet. Päinvaistoin!

Merkittäväksi koko kunnostushankkeen tekee se, että kyseessä on Kontiolahden Selkien ja Joensuun Alavi-Jukajärvi -kylien oma ponnistus saada vesistönsä kuntoon. Järvialueelle on perustettu jo kosteikoita ja muita vesiensuojelurakenteita yhdessä Metsäkeskuksen kanssa. Vapo on rakentamassa kalakuolemat aiheuttaneelle tuotantolohkolleen 120 hehtaarin kosteikkoa.

Unesta uskoa elämään

Teokseen on myös haastateltu yli 40 kyläläistä, jotka kertovat omista konkreettisista havainnoistaan sekä toiveistaan - ja jopa unistaan. Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen kertoo, että jokivarressa asuvan rouvan uneen sisältyy vanhaan perinteeseen liittyvä käänne.

Hänen unensa on ollut ikään kuin johtotähti tässä hankkeessa. 

Tero Mustonen

- Silloin kun kalakuolemat tapahtuivat, hän näki niin sanotun enneunen tai etiäisen. Unessa joki oli vaurioitunut, mutta sitten se alkoi tulla terveeksi ja hiekkapohjaiseksi. Hänen unensa on ollut ikään kuin johtotähti tässä hankkeessa.

- Varmaan on niin, että kyläläiset kokevat hyvin herkkänä suhteen jokeen ja järveen, joten se näyttäytyy myös tällä puolella.