ELY-keskus kunnostaa Etelä-Lapin jokia

Lapin ELY-keskus jatkaa kalataloudellisia kunnostuksia Etelä-Lapissa. Työt aloitetaan Simojärveen laskevalla Impiönjoella viikolla 29, jos vedenkorkeudet sallivat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Kone siirtää kiviä joessa.
Kunnostukset tehdään kaivinkoneella.Lapin ELY-keskus.

Impiönjoen jälkeen työt jatkuvat Kitkajärveen laskevilla Riisijoella, Tolvanjoella, Suonnanjoella ja Kirintöjoella.

Suomen jokia on aikoinaan perattu puutavaran uiton helpottamiseksi. Jokiuomassa olleita kiviä on siirretty rannoille ja uomaa on muotoiltu ja muutettu rakentamalla jokiin suisteita. Lisäksi jokien luonnontilaa ovat muuttaneet valuma-alueilla tehdyt metsäauraukset ja ojitukset.

Vesistön kalataloudellisella kunnostamisella pyritään monipuolistamaan virta-alueiden jokiympäristöä palauttamalla peratut virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista tilaa.

Hyötyä etenkin taimenelle Kalataloudellisesta kunnostamisesta hyötyy etenkin taimenkanta, jonka luontaisen lisääntymisen ja poikastuotannon edellytykset paranevat huomattavasti. Virta-alueiden kunnostustoimet luovat edellytyksiä myös alueen harjuskannan tilan kohentumiselle ja mahdollistavat myös muun vesieliöstön monimuotoisuuden lisääntymisen kunnostetuilla alueilla. Kunnostustyöt toteutetaan kaivinkoneella. Työstä voi ELY-keskuksen mukaan aiheutua väliaikaista veden samentumista työalueen alapuolisella jokiosuudella.

Kunnostetut virta-alueet tarkastetaan 2–3 vuoden kuluttua kunnostamisesta. Tarvittavat täydennyskunnostukset tehdään mahdollisimman pian tarkastusten jälkeen.