1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Ympäristöministeriö myönsi Viiankiaavan malminetsintäluvan puutteellisin tiedoin

Ympäristöministeriö myöntää tehneensä Viiankiaapa-päätöksensä kesällä 2012 puutteellisin tiedoin. Ympäristöministeriö toteaa vastineessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että Sakatti Mining Oy:lle myönnetty malminetsinnän jatkolupapäätös Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle on tehty puutteellisin tiedoin ja pyytää palauttamaan lupapäätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Kotimaan uutiset
Viiankiaapa
Viiankiaapa SodankylässäPia Tuukkanen / Yle

Lapin luonnonsuojelupiiri ry valitti ympäristöministeriön kesällä 2012 tekemästä malminetsinnän jatkolupapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen heinäkuussa 2012. Lupapäätös koski AA Sakatti Mining Oy (aikaisemmin Anglo American Exploration B.V.) hakemaa jatkolupaa Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle. Ministeriö teki päätöksensä soidensuojeluasetukseen perustuen.

Elokuussa 2012 myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes myönsi malminetsinnän jatkoluvan AA Sakatti Mining Oy:lle Viiankiaavalle. Tämä päätös perustui muun muassa kaivoslakiin ja luonnonsuojelulain Natura-pyläliin. Tästä päätöksestä valitti Rovaniemen hallinto-oikeuteen Lapin luonnonsuojelupiirin lisäksi Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus. Hallinto-oikeus palautti asian takaisin Tukesille sen omasta pyynnöstä.

Lapin luonnonsuojelupiiri lähetti edellä mainitut valitukset ja Rovaniemen hallinto-oikeuden palauttamispäätöksen tiedoksi KHO:lle keväällä 2013. Näihin uusiin asiakirjoihin perustuen KHO pyysi vastinetta ympäristöministeriöltä. Vastineessaan YM toteaa, että päivitetyn Natura-arvioinnin sekä edellä mainittuihin asiakirjoihin viitaten kesällä 2012 tehty päätös on tehty puutteellisin tiedoin ja pyytää palauttamaan lupapäätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Malminetsintää ei voi aloittaa vieläkään

Kesällä 2013 Tukes myönsi jälleen malminetsinnän jatkoluvan AA Sakatti Mining Oy:lle Viiankiaavalle. Myös tästä päätöksestä on Lapin luonnonsuojelupiirin lisäksi valittanut Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus. Kaikki edellä mainitut toteavat valituksessaan muun muassa, että myönnetty lupa ei turvaa Natura-alueen eheyttä ja koskemattomuutta eikä lupaa voida myöntää ennen selvityksiä. Ennakkotapauksina viitataan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuun riittävästä arvioinnista ja KHO:n päätökseen viranomaisen velvollisuudesta valvoa, että riittävä arviointi on tehty.

Tukes antoi samalla päätöksellä myös täytäntöönpanomääräyksen eli luvan aloittaa valituksista huolimatta. AA Sakatti Mining Oy ei voi kuitenkaan aloittaa maminetsintää ennen kuin ympäristöministeriön päätös on voimassa. Myös täytäntöönpanomääräyksestä ovat valittaneet kaikki kolme tahoa.

Lue seuraavaksi