Sukupuoleton suomen kieli ei ohjaa ajatteluamme

Vaikka suomen kielen hän-pronomini viittaa yhtäläisesti naiseen ja mieheen, miettivät suomalaiset puhuessaan ihmisten sukupuolia täysin samalla tavalla kuin englannin kielen puhujat. Professori Jukka Hyönän mukaan kieli ei ohjaa ajatteluamme puhuessamme.

Kuva: YLE / Rita Trötschkes

Turun yliopiston ja skotlantilaisen Strathclyden yliopiston tutkijat selvittivät persoonapronominien käytön vaikutusta ajatteluun ihmisen puhuessa.  Englannin kielessä naisiin viitataan omalla pronominilla she ja miehiin pronominilla he. Suomen kielessä taas ei tehdä eroa sukupuolen perusteella vaan hän-pronomini viittaa yhtäläisesti naiseen ja mieheen.

- Lähdimme selvittämään, miettivätkö suomalaiset ihmisten sukupuolta englantilaisia vähemmän, sillä kielemme ei samalla tavalla edellytä sitä. Tutkimustuloksemme osoittivat kuitenkin toisin,  kertoo professori Jukka Hyönä Turun yliopistosta.

- Kieli ei siis tässä mielessä ohjaa ajatteluamme puhuessamme.

Tuloksiin tarinan kautta

Tutkimuksiin osallistui äidinkieleltään suomenkielisiä opiskelijoita, jotka hallitsivat sujuvasti myös englannin kielen.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkittaville kerrottiin englanniksi tarinan alku, jota heidän piti sitten jatkaa englanniksi. Tarinassa esiintyi sekä mies- että naispuolisia henkilöitä.

Suomalaisten tarinankerrontaa verrattiin Skotlannissa tehdyn vastaavaan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset tutkittavat käyttivät pronomineja täysin samankaltaisesti kuin englantia äidinkielenään puhuvat. He käyttivät pronominin sijasta selvästi useammin substantiivia, kun molemmat tarinan henkilöt olivat samaa sukupuolta.

Tutkimuksessa havaittiin, että tarinan henkilöiden sama sukupuoli vaikutti myös suomen kielen pronominien käyttöön.

- Kiinnostavaa suomen kielellä tehdyssä kokeessa oli se, että tutkittavat vähensivät pronominin käyttöä huomattavasti, kun he kertoivat kahdesta samaa sukupuolta olevasta päähenkilöstä, vaikka se ei selventänyt viittausta sen enempää kuin eri sukupuolta olevien päähenkilöiden tilanteessa, sanoo Hyönä.

- Toisin kuin englannissa suomen hän-pronomini kun on yhtä monitulkintainen riippumatta siitä, onko viittauksen kohteena kaksi samaa tai eri sukupuolta olevaan henkilöä.