Potilasturvallisuus vaarantui pitkään Keski-Suomen lastenpsykiatriassa

Sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisen Valviran mukaan potilasturvallisuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikössä oli vaarantunut ainakin kymmenen vuoden ajan. Valvira totesi selvityksessään, että yksikön toiminnassa oli vakavia epäkohtia aina vuoteen 2012 saakka.

Kotimaa
Lapsi leikkii leluilla
Toni Pitkänen / Yle

Valviran selvityksen mukaan osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitotasoisen lastenpsykiatrian potilaista ei ollut tavannut lääkäriä lainkaan, ei perusterveydenhuollossa eikä erikoissairaanhoidossa, ja potilaita tuli yksikköön ilman lääkärin lähetettä.

Lain mukaan potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja hoidosta päättää laillistettu lääkäri, mutta Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksikössä sen saattoi tehdä erityislastentarhanopettaja. Myös hoito saattoi käytännössä olla erityislastentarhanopettajan tai ilman terveydenhuoltoalan koulutusta olevan musiikkiterapeutin käsissä.

Yksikössä oli myös hoidettu potilaita, joille ei ollut tehty lainkaan taudinmääritystä tai taudinmääritys oli tehty vasta kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. Potilaita siis hoidettiin, vaikka ei tiedetty mikä heitä vaivaa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoissa todetaan, että väärin valitut hoitomuodot joissain tapauksissa jopa pahensivat potilaan tilaa.

Osalle lastenpsykiatrian potilaista ei myöskään löytynyt lääkärin tekemiä kirjauksia tutkimuksista tai hoitopäätöksistä.

Lastenpsykiatrian yksikön hoitoa ja hoitomuotoja ryhdyttiin arvioimaan syksyllä 2011 yksikön ylilääkärin vaihtuessa

Epäkurantteja hoitoja, epäpäteviä terapeutteja

Lastenpsykiatrian toimintaa tarkasteli useampi lastenpsykiatrian asiantuntija, joista yksi oli myös potilasvahinkokeskuksen asiantuntija. He kävivät läpi satoja sairaskertomuksia kymmenen vuoden ajalta.

Arvioivat erikoislääkärit katsoivat yleisesti, että sairaanhoitopiirin käyttämien toiminta- ja hoitomuotojen joukossa oli vanhentuneita menetelmiä, jotka eivät vastanneet erikoissairaanhoidon laatutasoa. Ostopalvelujen laadun valvonnassa taas oli puutteita, eikä niitä ollut lain vaatimalla tavalla kilpailutettu.

Noin puolessa kriisiyksikön tapauksista ei pystytty tekemään taudinmääritystä.

Arvioijat totesivat, että lastenpsykiatrian yhteydessä toimivan tehostettuun hoitoon tarkoitetun kriisi- ja lyhythoitoyksikön toiminta jäi kaikkiaan epäselväksi. Esimerkiksi noin puolessa kriisiyksikön tapauksista ei pystytty tekemään taudinmääritystä.

Lisäksi he katsoivat, että osa yksikön käyttämistä hoitomuodoista, kuten perheleirit ja isä ja poika -leirit, eivät ole erikoissairaanhoidon kriteerit täyttävää psyykkisesti sairaiden lasten ja heidän perheidensä hoitoa.

Terapiaa antaneiden joukossa oli henkilöitä, jotka eivät olleet terveydenhuollon ammattilaisia ja joilla ei ollut koulutusta psykoterapiaan. Lisäksi asiantuntijat arvioivat, että lastenpsykiatrian yksikön käyttäytymishäiriöisten ja masentuneiden lasten hoitoon käyttämä toimintaterapia ei ollut näitten hoitoon sopiva terapiamuoto.

Pahoja puutteita potilasasiakirjoissa

Lastenpsykiatrian yksikköä arvioivat asiantuntijat totesivat, että yksikön sairaskertomuksissa oli vakavia puutteita. Kertomuksista puuttui muun muassa taudinmäärityksiä, hoitosuunnitelmia sekä väli- ja loppuarvioita. Nämä tiedot ovat hoidon kannalta olennaisia.

Esimerkiksi muutenkin kyseenalaisista isä ja poika -leireistä saattoi kirjauksena olla vain leirin päivämäärä. Myös muitten ryhmätapaamisten kuvaukset olivat niukkoja tai puutteellisia, ja sisällölliset kuvaukset potilaiden psykoterapiakäynneistä olivat puutteellisia tai puuttuivat kokonaan. Lisäksi lääkärit saattoivat tehdä kirjauksensa vasta kuukausia tapaamisten jälkeen.

Lastenpsykiatrian osastolla oli myös käytäntö, jossa erityislastentarhanopettajat laativat kirjauksensa sairaskertomuksen lastenpsykiatria -osaan, jonka pitäisi kuulua lääkäreille.

Yksikön toiminnassa oli puutteita kaikkien terveydenhuollon yleisten laatukriteerien kohdalla.

Kaikki kolme lastenpsykiatrian yksikön toimintaa arvioinutta ulkopuolista lastenpsykiatrian erikoislääkäriä katsoivat, että yksikön toiminnassa oli puutteita kaikkien terveydenhuollon yleisten laatukriteerien kohdalla.

Perustason hoitoa erikoissairaanhoidossa

Valvira pyysi asian arvioimiseksi lausunnon myös pysyvältä asiantuntijaltaan, lastenpsykiatrian dosentti Kaija Puuralta. Hän vahvisti aiempien asiantuntija-arvioiden sisällön.

Puura katsoi lisäksi, että hoitoketjujen puutteet johtivat myös siihen, että lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tarjottiinkin lähinnä perustason hoitoa tai toiminnallista ryhmäohjausta.

Vaikeasti oireilevia potilaita myös siirrettiin lastenpsykiatrian osastolta esimerkiksi perheneuvoloihin.

Valvira: Toiminta ei ollut lainmukaista

Valvira päätyy omassa selvityksessään tylyyn lopputulokseen: ”Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikön toiminnassa on ennen vuotta 2011 käynnistettyjä omavalvontatoimenpiteitä ollut havaittavissa epäasianmukaisuutta ja menettelyjä, jotka eivät ole säädösten eivätkä yleisesti hyväksytyn hoitokäytännön mukaisia”.

Lastenpsykiatrian yksikön rakenteet ja toimintatavat eivät ole taanneet potilaille asianmukaista ja laadultaan hyvää lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa.

Valvira

”Lastenpsykiatrian yksikön rakenteet ja toimintatavat eivät ole taanneet potilaille asianmukaista ja laadultaan hyvää lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa”, Valvira toteaa.

Valviran näkemys on myös, että ”Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksikössä ei myöskään potilasasiakirjojen laatimisessa ole toimittu potilaslain ja asiakirja-asetuksen asettamien vaatimusten mukaisesti esimerkiksi hoidon sisällön, tutkimusten ja hoitosuunnitelmien kuvaamisen osalta”.

Henkilöstö tyrmää muutokset – sisäinen kriisi

Lastenpsykiatrian ylilääkärin vaihtuminen 2011 johti paitsi arviointiin, myös pyrkimykseen muuttaa toimintatapoja. Henkilöstö vastusti muutoksia, ja tässä yhteydessä lastenpsykiatrian yksikkö ajautui vaikeaan sisäiseen kriisiin, joka saattoi olla syynä useisiin irtisanoutumisiin yksiköstä.

Lastenpsykiatrian yksikön sisällä syyllisenä kriisiin pidettiin muutoksia vaatinutta uutta ylilääkäriä Anna Tuliharjua. Myös irtisanoutumisia ja osastonvaihtoja vieritettiin hänen kontolleen. Yksiköstä oli lähtenyt tai sen oli jättämässä kaikkiaan 14 työntekijää.

Muutosvastustus sai ”irrationaalisia piirteitä”

Valvirassa työntekijöiden irtisanomistakin selvittäneen dosentti Puuran selvityksen perusteella ei voida osoittaa työntekijöiden irtisanoutumisten johtuneen Tuliharjun toiminnasta. Sen sijaan Puura toteaa asiakirjoihin perustuen, että ”henkilöstön vastustus ylilääkärin asianmukaisia johtamistoimenpiteitä kohtaan on saanut osin irrationaalisia piirteitä, mikä on osaltaan myötävaikuttanut työyhteisön ilmapiirin huononemiseen”.

Osa asiantuntijoista lähtikin hoidon kehittämiseen ja ylilääkäri Tuliharjuun kohdistuneen vastustuksen vuoksi. Eräs tehtävänsä jättäneistä konsultoivista erikoislääkäreistä ilmoitti jättävänsä tehtävänsä loppuvuodesta 2012. Hän ilmoitti syyksi Tuliharjuun kohdistuvan jatkuvan aiheettoman paineen, ylilääkärin työrauhan häiritsemisen ja jopa ylilääkäriin kohdistuvan fyysisen uhkan.

Tuliharju lakkautti lastenpsykiatrian yksiköstä juuri niitä hoitomuotoja, jotka Valvira totesi vanhentuneiksi ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon kriteerejä vastaamattomaksi. Tämä aiheutti yksikössä voimakasta vastustusta. Toinen KSSHP:n lastenpsykiatrian yksikön jättänyt konsultoiva erikoislääkäri toteaa: ”Syksyn 2012 aikana yl Tuliharjuun on kohdistunut voimakas vastustus, joka pitkälti on keskittynyt tiettyjen yksikössä aiemmin käytettyjen hoitomuotojen lopettamiseen”.

Konsultointitehtävänsä jättänyt erikoislääkäri toteaa myös näin: ”Yksikössä yl[ilääkäri] Tuliharjuun kohdistunut vastustus on kuitenkin koko ajan voimistunut. Yl Tuliharjun hoidolliset linjaukset – joiden katson nimenomaan edistäneen laatua ja potilasturvallisuutta – eivät ole myöskään KSSHP:n sisällä esimieslinjassa saaneet selvää tukea.”

Muutokset "asianmukaisia ja välttämättömiä"

Lastenpsykiatrian yksikön toimintaa arvioineiden erikoislääkäreiden mukaan henkilöstön suurin vastustus kohdistui muutoksiin niissä hoitomuodoissa, joissa hoidon laadulliset puutteet olivat olleet suurimpia. Tuliharju lopetti muun maussa isä-poikakerhon, kouluikäisten perhejaksot rutiiniluonteisena hoitona, tiettyjen terapiamenetelimen käytön ilman riittävää koulutusta sekä erityislastentarhanopettajien keskenään vetämät tutkimukselliset ja hoidolliset ryhmät.

Myös Valviran pysyvänä asiantuntijana toimiva dosentti vahvistaa, että Tuliharjun aloittamat toimet olivat erikoissairaanhoitolain mukaisen toiminnan varmistamiseksi asianmukaisia ja välttämättömiä.

Valvira kehottaa sairaanhoitopiiriä huolehtimaan siitä, että sen järjestämisvastuulle kuuluvat lastenpsykiatrian palvelut järjestetään säädösten edellyttämällä tavalla.

Valvira

Valvira teki asiassa päätöksen viime maaliskuussa. Päätöksen mukaan ”Valvira kehottaa sairaanhoitopiiriä huolehtimaan siitä, että sen järjestämisvastuulle kuuluvat lastenpsykiatrian palvelut järjestetään säädösten edellyttämällä tavalla, että ne ovat laadukkaita ja potilasturvallisia ja noudattavat yleisesti hyväksyttyjä lastenpsykiatrian toimintaperiaatteita ja menettelytapoja”.

Sairaanhoitopiiri tekee siirron

Sairaanhoitopiirin sisällä lastenpsykiatrian yksikön kriisi kärjistyi helmikuussa 2013 siihen, että sairaanhoitopiiri päätti siirtää ylilääkäri Tuliharjun sivuun tehtävästään, ja häntä lääketieteellisin perustein tukeneen johtajaylilääkärin pois yksikön toiminnan vastuusta.

Tuliharju riitautti siirtonsa perusteettomana ja lainvastaisena. Kun asia oli etenemässä oikeuteen, sairaanhoitopiiri pyörsi päätöksensä.

Tuliharju oli tehnyt myös Aluehallintoviranomaiselle kantelun työpaikkahäirinnästä ja siitä, ettei työnantaja ollut puuttunut häirintään. Neuvotteluissa sairaanhoitopiiri vaati Tuliharjua vetämään kantelun pois. Näin tapahtuikin, ja tiettävästi sairaanhoitopiiri päätyi maksamaan Tuliharjulle korvauksia asiassa.

Tuliharju on nyttemmin irtisanoutunut itse ylilääkärin virasta, eikä sairaanhoitopiirin päätös siirtää Tuliharju toisiin tehtäviin koskaan toteutunut.

Valvira ilmoitti keväällä jatkavansa lastenpsykiatrian yksikön valvontaa. Kesäkuussa Valvira katsoi valvontakäynnin jälkeen, että pahin tilanne lastenpsykiatrian osastolla oli ohi, ja siirsi valvonnan Aluehallintovirastolle.