Kainuun ELY-keskus ei keskeytä Talvivaaran toimintaa, mutta puuttuu vesistöjen pilaamiseen

Kainuun ELY-keskus on hylännyt useita vaatimuksia keskeyttää Talvivaaran kaivosyhtiön toiminta. ELY-keskuksen mukaan toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ole perusteita. Yhtiö joutuu kuitenkin laatimaan suunnitelman vesistöjen merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi.

Kotimaa
Sekundäärikasan kuljetinaurinkisessa säässä
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran lähijärvissä on tapahtunut pilaantumista, toteaa Kainuun ELY-keskus perjantaina annettujen ratkaisujen perusteluissa. ELYn käsitys perustuu Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon ja Talvivaaran kaivoksen lähivesissä tehtyyn tarkkailuun viime kesältä.

Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että Talvivaaran kaivostoiminnan ja siihen liittyvän kipsi-sakka-allasonnettomuuden vaikutukset ovat hyvin merkittäviä sekä ekologisesti, kemiallisesti että luonnonvarapalveluiden kannalta. Vesilaissa tarkoitettuja merkittäviä vahinkoja on Oulujärven suunnalla kaikissa vesistöissä Kolmisoppeen saakka ja Vuoksen suunnalla kaikissa vesistöissä Kivijärveen saakka.

Kainuun ELY-keskus käynnistää menettelyn Talvivaaran lähivesistöjen merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi.

Ympäristövastuulaissa ja -asetuksessa määritellyn menettelytavan mukaisesti Talvivaara joutuu laatimaan ehdotuksen korjaaviksi toimenpiteiksi. ELY-keskus kuulee ehdotuksesta muita asianosaisia ja viranomaisia. Kuulemisten jälkeen Kainuun ELY-keskus päättää korjaavien toimenpiteiden sisällöstä ja kustannusvastuusta. ELY-keskus on myös siirtänyt vesistöjen arvioitua merkittävää pilaantumista ja vesistöjen tilan korjaamista koskevien määräysten antamisen myöhemmin ratkaistavaksi.

Seitsemän vaatimusta toiminnan keskeyttämiseksi

ELY-keskus hylkäsi perjantaina antamissaan ratkaisuissa useita vaatimuksia keskeyttää Talvivaaran toiminta. Hallintopakon käyttämistä vaativat Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristölautakunta, Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry yksin ja yhdessä Iisalmen Luonnon ystäväin yhdistys ry:n kanssa, Suomen luonnonsuojeluliitto ry sekä Jormaskylän-Korholanmäen osakaskunta.

ELY-keskuksen mukaan toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ei ole perusteita. ELY-perustelee päätöksiään annetuilla selvityksillä, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keväällä antamalla lupapäätöksellä ja Talvivaaran kaivosyhtiön suorittamilla toimenpiteillä.

ELY-keskuksen mukaan Talvivaara on muun muassa saanut veden puhdistamiseen käytettävän käänteisosmoosilaitoksen kokonaan toimintaan, eikä Talvivaara ei ole rikkonut ympäristölupaa yksittäisiä raja-arvojen ylityksiä lukuunottamatta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myöskään kieltoa ympäristönsuojelua koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisen menettelyn jatkamisesta ei näin ollen voida antaa.

Lisäksi ELY-keskus katsoo, ettei erillistä määräystä ympäristövahinkojen estämiseen ei ole tarpeellista antaa, koska Pohjois- Suomen aluehallintovirasto on arvioinut edellytykset myöntäessään toiminnalle ympäristöluvan. Lisäksi ympäristösuojelulain hallintopakkosäännökset eivät sisällä kohtaa, jonka perusteella määräys ympäristövahinkojen estämiseen voitaisiin antaa.

Korjaus 1.11. klo 20.50: Juttuun on lisätty siitä julkaisuvaiheessa kadonneet kaksi ensimmäistä kappaletta.