Koe uusi yle.fi

Näistä yksityiskohdista hallitus sopi

Hallitus on sopinut kymmenistä keinoista, joilla kuntien ja valtion taloutta pyritään sopeuttamaan tulevaisuuden verotuloihin.

politiikka

Terveys

Kunnissa vähennetään edelleen vanhustenhuollon laitospaikkoja. Pitkäaikaista laitoshoitoa annettaisiin vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Säästöä lasketaan tulevan 300 miljoonaa euroa.

Aikuisten hammashuollon tarkastusvälejä pidennetään ja luovutaan ympärivuorokautisesta hammaslääkäripäivystyksestä.

Turhien todistusten antamisesta terveydenhuollossa luovutaan. Erilaisia terveydenhuollossa laadittavia lääkärintodistuksia ja -lausuntoja arvioidaan olevan yli sata.

Lääkereseptien voimassaoloaikaa pidennetään vuodesta kahteen. Muutos vähentää reseptien uusimistarvetta lääkärivastaanotoilla. Säästöä pitäisi syntyä kolme miljoonaa euroa.

Potilastietojen paperimuotoinen arkistointi lopetetaan syyskuussa 2014. Kansallisen potilastiedon arkisto (Kanta) hoitaa potilastietojen pitkäaikaisen arkistoinnin sähköisesti. Säästöä pitäisi syntyä, kun kunnat voivat luopua arkiston ylläpidosta. Säästöjä pitäisi syntyä julkiseen talouteen 94 miljoonaa euroa.

Solarium-laitteiden valvontavelvollisuus poistetaan kunnilta. Säästöä kertynee miljoona euroa.

Sosiaaliturva

Hallitus lykkäsi jatkovalmisteluun kuntien myöntämän toimeentulotuen perusosan siirtämisen Kansaneläkelaitoksen Kelan maksettavaksi. Hallitus arvioi ensi maaliskuun kehysriiheen mennessä, toteutetaanko siirto. Joka tapauksessa hallitus sitoutuu kuntien ja Kelan yhteistyöhön toimeentulotuen maksatuksissa vähintään kuntakokeiluina.

Lastenhoito

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Kunnilla ei ole enää velvollisuutta tarjota kokopäiväistä päivähoitopaikkaa, jos toinen vanhemmista on kokopäiväisesti kotona. Rajaus ei kuitenkaan koske työttömiä. Työttömien on pystyttävä hakemaan työtä ja ottamaan vastaan työtä, joten rajaus osunee lähinnä perhevapailla oleviin. Hallitus linjasi asian jo elokuussa.

Päivähoitomaksuja korotetaan niin, että korotus painottuu suurituloisiin.

Jo elokuussa hallitus linjasi, että täysimittaisen kotihoidontuen saamiseksi tuki pitää jakaa molemmille vanhemmille. Oletus on, että kotihoidontuen pituudet perheissä lyhenevät ja naiset palaavat työmarkkinoille aikaisemmin. Muutos tulee voimaan elokuussa 2015.

Työ

Työttömän pitäisi ottaa työpaikka vastaan yli 80 kilometrin säteellä kotoa, jos päivittäinen työmatka ajassa ei joukkoliikennevälineitä käyttäen ylitä kolmea tuntia. Kolmen tunnin raja koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyössä aikaraja olisi kaksi tuntia. Käytäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alussa.

Vuorotteluvapaan uudistusta jatketaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Vuorotteluvapaan sijaiselle kaavaillaan vaatimusta nykyistä selvästi pidemmästä työttömyysajasta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä olisi nykyistä pidempi työhistoria.

Työmarkkinajärjestöille jätettiin eläkeuudistuksen valmistelu syksyyn 2014 mennessä. Hallitus valmistelee työeläkeuudistukseen liittyvät lakiesitykset annettaviksi eduskunnalle vuoden 2015 vaalien jälkeen. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.

Eläkeuudistusneuvotteluissa on määrä ratkaista myös ikääntyneiden työllistymisen edistäminen.

Rakentaminen

Kannustetaan työeläkelaitoksia rakentamaan lisää vuokra-asuntoja. Työeläkelaitokset voivat käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakentamiseen. Muutos on voimassa vuosina 2015 - 2017.

Hallitus haluaa yhdistää yksittäisten kuntien rakennusvalvonnan isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana. Uusien rakennusvalvontayksiköiden on määrä kattaa toimintansa täysimääräisesti lupamaksuilla.

Koulutus ja kulttuuri

Koko toisen asteen oppilaitosverkosto ja rahoitus on tarkoitus uudistaa. Säästöjä kuntien ja valtion menoihin pitäisi syntyä 195 miljoonaa euroa. Oppilaitosverkkoa tiivistetään ja vahvojen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosten toimintaedellytyksiä parannetaan. Todennäköisesti lukio- ja ammattioppilaitosverkkoa karsitaan.

Toisen asteen oppilaitoksissa eli lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa keskitytään tutkintoon ja tutkinnon osiin johtavan koulutuksen järjestämiseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoittamisesta. Säästöä pitäisi kertyä 65 miljoonaa euroa.

Hallitus laajentaa opiskelun ympärivuotiseksi korkeakouluissa.

Korkeakouluihin sisäänotettavien opiskelijoiden määrää lisätään määräaikaisesti viimeistään vuodesta 2015 alkaen.

Oppivelvollisuusiän nosto 17 vuoteen koskee koko ikäluokkaa, mutta sillä pyritään tavoittamaan erityisesti ne nuoret, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.

Maakuntakirjastoja vähennetään vuonna 2016. Kunnallisten kirjastojen ja maakuntakirjastojen päällekäisyyttä vähennetään. Kunnalliset kirjastot muodostavat muutenkin toiminnassaan useamman kunnan yhteenliittymiä. Säästöä kertynee miljoona euroa.

Perusopetuksessa keskitetään oppimateriaalien hankintaa ja hyödynnetään digitaalisia ja verkossa olevia oppimateriaaleja. Oppimateriaalikustannuksia arvioidaan säästettävän 5 – 10 prosenttia 90 miljoonasta eurosta.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta oppilaitoksiin pyrkiville määrätään hakijamaksu, joka kattaisi opiskelijan hakukulut ja vähentäisi epäpätevien hakijoiden määrää.

Ylioppilastutkintoa hyödynnetään paremmin korkeakoulujen hakumenettelyssä kesästä 2014 alkaen.

Hallinto

Kuntien henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia väljennetään vuodesta 2015 alkaen. Hallitus arvioi kuntien henkilöstönormeja liian yksityiskohtaisiksi ja kapea-alaisiksi. Hallitus tavoittelee kelpoisuusvaatimusten väljennyksellä palvelujen tehokasta järjestämistä ja työnjaon uudistamista.

Valtion ja kuntien nettipalvelut yhdistetään yhdeksi sähköiseksi palveluväyläksi. Ensimmäisten palvelujen pitäisi olla käytössä vuonna 2015. Sähköiseen internetin palveluväylään yhdistetään myös sähköinen tunnistautuminen.

Eri ministeriöiden hallinto- ja palvelutoiminnot yhdistetään ja keskitetään valtioneuvoston kanslian uuteen hallintoyksikköön vuonna 2015.

Valtion tietovarannot avataan julkisiksi vaiheittain vuosina 2014 – 2018.

Joukkoliikenne

Joukkoliikennettä ja henkilökuljetuksia tehostetaan edistämällä kuntien matkojen yhdistämiskeskusten perustamista. Etenkin harvaan asutuilla seuduilla odotetaan merkittäviä säästöjä erilaisten kuljetusten, kuten koulukuljetusten ja sairausvakuutuskorvattavien kuljetusten yhdistelemisestä.

Yritystuet

Yritystukien uudistamista valmistelemaan asetetaan ministerityöryhmä. Säästöä haetaan esimerkiksi ympäristölle haittaa aiheuttavien yritystukien karsimisesta.

Harmaa talous

Harmaan talouden torjuntaa jatketaan. Hallitus antaa vielä tänä syksynä esityksen julkisen verovelkarekisterin käyttöönotosta.

Veronumeron käytön laajentamista rakennusalan lisäksi muille toimialoille ja tietojen raportointivelvollisuutta suunnitellaan niin, että hallitus antaisi niistä lakiesitykset alkuvuodesta 2015.