Vaelluskaloille avautui uusi reitti Haminassa

Haminan Vehkajoessa sijaitsevan Töytärinkosken säännöstelypato on muutettu kiinteäksi pohjapadoksi. Toimilla pyritään palauttamaan vaelluskalat Vehkajokeen.

Kuva: Markus Tapaninen ELY-keskus

Haminan Töytärinkoski on palautettu koskeksi. Vehkajoessa sijaitsevan Töytärinkosken säännöstelypato on muutettu kiinteäksi pohjapadoksi. Kevättulvien jälkeen edessä ovat vielä viimeistelytyöt, joissa muun muassa muotoillaan kalan nousua helpottava kiveys.

Padon rakenteen muuttamisella pyritään luomaan edellytykset vaelluskalakannan palauttamiselle Vehkajokeen. Töytärinkosken säännöstelypato on ollut vaelluskalojen alin nousueste Vehkajoessa, johon on suunniteltu kalataloudellista kunnostusta 1990-luvulta lähtien.

Betoninen säännöstelypato on purettu ja tilalle on rakennettu luonnonmukainen pohjapato. Myös lähes kuivillaan ollut sivu-uoma on palautettu vesialueeksi. Padon yläpuolisen Vehkajoen keskivedenkorkeus on tarkoitus säilyttää likimäärin ennallaan. Vehkajoen keskivirtaama on 3,7 m/s.

Tulvat paremmin haltuun

Säännöstelyn hoito padolla on ollut hankalaa. Suuria tulvaluukkuja ei ole käytetty enää vuosiin. Vaaratilanne aiheutui esimerkiksi joulukuussa 2008 äkillisen tulvan aikana, koska luukkuja ei saatu käsin auki. Padon käytöstä ja kunnossapidosta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia.

Uuden pohjapadon suunnittelun ja mitoituksen lähtökohtia ovat olleet vedenkorkeuden haitallisen laskun estäminen, keskivedenkorkeuden pysyttäminen likimäärin vedenoton aikaisella tasolla, tulvahaittojen pitäminen mahdollisimman pieninä, kalankulun turvaaminen ja patoalueen palauttaminen nykyistä luonnonmukaisemmaksi.

Rakennustöiden kustannukset ovat 150 000 euroa. Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Haminan Vesi ja Haminan kaupunki.

Töytärinkoski sijaitsee Vehkajoessa noin viisi kilometriä Haminan kaupungin keskustan pohjoispuolella. Säännöstelypato on rakennettu 1970-luvun alussa Haminan kaupungin vedenottoon liittyvää säännöstelyä varten. Vedenotto Vehkajoesta on lopetettu vuonna 1996.