Talvivaaran vesiongelmat jatkuvat - ympäristölupaa joudutaan rikkomaan

Kaivosyhtiö Talvivaara ei saa tyhjennettyä kipsisakka-allastaan määräaikaan mennessä, sillä se joutuu keskittymään Kortelammen padon sisällä olevien vesien käsittelyyn ja puhdistamiseen. Kainuun ELY-keskus aloittaa luparikkomuksesta johtuvat valvontatoimet välittömästi.

Talvivaara
Kaivosyhtiö Talvivaaran kipsisakka-altaan ja uraanilaitoksen portti.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaara kertoo blogissaan (siirryt toiseen palveluun), ettei se saa tyhjennettyä kipsisakka-allastaan määräaikaan mennessä ylimääräisestä vedestä. Osa altaasta piti olla tyhjänä perjantaihin mennessä ja osa elokuun loppuun mennessä. Yhtiön mukaan varautumistyöt täytyy tehdä siellä, missä ne ovat vesiriskienhallinnan kannalta tärkeämpiä.

Yhtiön mukaan tällä hetkellä ja kevättä silmälläpitäen tärkeintä on varmistaa varotilavuus Kortelammen padolla. Joulukuun vesisateet ja plussakelit nostivat Kortelammen vedenpinnan tasoa yli normaalin ylävedenkorkeusrajan ja vesimäärää on saatava pienemmäksi.

Kortelammen vettä siirretään putkilinjaa pitkin avolouhoksen Tammalammen puhdistamolle ja vettä puhdistetaan edelleen myös Kortelammen puhdistusyksikössä. Tammalammella neutraloidut vedet varastoidaan eteläisen Kuusilammen varastoaltaaseen ja luparajojen mukaiset vedet johdetaan kaivosalueelta pois ympäristöluvan määräysten mukaisesti.

Yhtiö uskoo, että kipsisakka-allas saadaan kuitenkin kokonaan tyhjäksi määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä.

Taustalla useita viivästyksiä

Talvivaaran kaikki kipsisakka-altaat määrättiin tyhjennettäväksi keväällä, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto uudisti yhtiön ympäristölupaa vesien käsittelyn osalta. Taustalla oli useat vuodot altailla ja epäily, että viereiset altaat olivat vahingoittuneet vuodon yhteydessä. Riski uusille vuodoille katsottiin suureksi. Määräyksen mukaan altaiden piti olla tyhjät lokakuun lopussa. Valvova viranomainen varoitti jo ennen lokakuun loppua hallintopakon käytöstä, mikäli altaiden tyhjentäminen ei onnistuisi.

Yhtiö sai lisäaikaa tyhjennykselle, ensin Vaasan hallinto-oikeudelta vuoden loppuun ja sen jälkeen vielä aluehallintovirastolta tammikuun loppuun.

Hallinnolliset toimet alkavat heti

Kainuun Ely-keskus aloittaa luparikkomuksen takia hallinnolliset toimet heti, sanoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

– Määräaika päättyy kello 00.00. Valvoja käy toteamassa tilanteen ja yhtiöltä pyydetään selitys asiaan. Asiassa edetään siten, kuin ympäristöministeriön valvontaohjeessa kerrotaan, eli hallintopakon käyttö on mahdollista, muotoilee Myllyoja.

Sinkin päästöraja ylittyi lähes 100 prosenttia

Talvivaara johti sinkkiä viime vuonna pohjoisen puoleiseen vesistoon enemmän kuin ympäristölupa sallii.

Yhtiön mukaan sinkkiä meni vesistöön 598 kiloa, kun sinkin luparaja oli 300 kiloa vuodelle 2013.

Yhtiön mukaan ylitys tapahtui vuoden viimeisellä viikolla ja taustalla oli neutralointihäiriö pohjoispuolen vesienkäsittelyssä.

Nikkeli, muut metallit ja sulfaattikuormitus pysyivät ympäristöluparajoissa.

Mangaanin kuormitus etelään oli hieman yli Vaasan hallinto-oikeuden määräämän jakaumasäännön johtuen lähinnä neutralointihäiriöstä marras-joulukuun vaiheessa. Säännön mukaan kokonaiskuormituksesta etelään saa johtaa 40 prosenttia.