Mieslahden kaivospiiri laajenee Paltamossa

Kaivosyhtiö Mondo Minerals on laajentamassa talkkikaivoksen kaivospiiriä Paltamossa. Laajennuksella halutaan pienentää kaivoksen vaikutuksia läheiseen Natura-alueeseen.

luonto
Auringonlaskun aikaan Oulujärvellä.
YLE

Paltamon Mieslahteen suunniteltu kaivosalue laajenee. Pitkäperän ja Mieslahden kaivospiirien väliin sijoittuva laajennusalue on hieman yli viisi hehtaaria. Lisäksi yhtiö hakee yhden hehtaarin kokoista apualuetta kaivosalueen eteläpuolelle uuden tieyhteyden rakentamista varten.

Oulujärven rannan läheisyyteen suunnitellun avolouhoksen läjitysalueet aiotaan keskittää laajennusalueelle nykyisten kaivospiirien väliin. Kaivosyhtiö Mondo Minerals joutuu hakemaan alueelle erityisluvan rauhoitetun valkovuokon rauhoitussäännöstä poikkeamiseksi. Valkovuokkoa esiintyy suunnitellun kaivoksen läjitys-, vesienkäsittely- ja avolouhosalueella.

Uuden läjitysalueen on hakemuksen mukaan määrä estää suotovesi- tai pölykuormituksen vaikutukset Kylmänpuron Natura-alueelle.

Viitasammakko torppasi sekoittumisvyöhykkeen perustamisen

Kaivoshanke on herättänyt vahvaa vastustusta paikallisväestössä. Eniten on huolettanut Oulujärven Pitkäperän tulevaisuus, jossa elää tiukasti suojeltu viitasammakko. Yhtiö haki ympäristölupahakemuksessa Pitkänperän alueelle sekoittumisvyöhykettä, jossa nikkelin ympäristölaatunormi olisi voinut ylittyä.

Aluehallintovirasto hylkäsi yhtiön ympäristöluvan viime vuoden lokakuussa. Aluehallintovirasto perusteli kielteistä ympäristölupapäätöstä sillä, ettei hakemuksessa esitetyillä vesienkäsittelyjärjestelyillä tai rakentamisen vaiheistamisellakaan ole voitu sulkea pois mahdollisuutta, että kaivosalueelta vesistöön johdettavat päästöt olisivat heikentäneet viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä.

Laajennushakemus on tullut vireille kesäkuussa 2011.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuulutti kaivospiirin laajennushakemuksen torstaina 12. helmikuuta.