Ahdingossa eläneen meritaimenen tulevaisuus näyttää valoisammalta

Kolme vuotta kestänyt hanke on edistänyt meritaimenen elinolosuhteita. Alueen viimeinen alkuperäinen meritaimenkanta elää Mustajoella. Kunnostukset ovat saaneet merilohen lisääntymään joillakin alueilla vuosikymmenien tauon jälkeen.

Kotimaa
Taimen nollikkaita Mustajoen Kokemäenkosken uudella soraikolla
Anna Lingren

Meritaimenkannan tulevaisuus näyttää Kaakkois-Suomessa jo valoisammalta vuosien pelastustoimien ansiosta.

Alueen viimeinen alkuperäinen meritaimenkanta elää Lappeenrannasta alkunsa saavalla Mustajoella.

Kaakkois-Suomen meritaimenkantojen ahdingosta alkanut kolmevuotisen hankkeen kohdealueina olivat Mustajoen lisäksi Soskuanjoki, Hounijoki ja Rakkolanjoki valuma-alueineen. Lisäksi mukana oli Vammeljoki Venäjällä Karjalan kannaksella. Myös merialueilla tehtiin tutkimustyötä.

Poikasmäärät kasvaneet

Alueille tehdyt kunnostukset poikivat myönteisiä vaikutuksia lohikalojen elinoloihin. Uusilla kutusoraikoilla on ollut syksyisin taimenia kutemassa ja kunnostettujen alueiden poikasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti.

Myös Lappeenrannasta lähtevän Soskuanjoen kunnostukset ovat saaneet merilohen lisääntymään joessa vuosikymmenien tauon jälkeen.

Hankkeessa selvitettiin mahdollisuudet luonnonsuojelualueen perustamiseksi Venäjän puolelle, Mustajoen valuma-alueelle. Perusteita suojelulle löytyi uhanalaisten lohikalojen lisäksi myös ympäröivästä luonnosta. Alueelta tavattiin harvinaisia kasvi- ja lintulajeja sekä liito-oravia.

Leningradin aluehallinnon viimeisimmässä vahvistetussa aluekaavassa Mustajoen ja Rakkolanjoen välinen alue on varattu luonnonsuojelualueeksi.

Geenipankki turvaamaan kantaa

Taimenkannasta on perustettu myös geenipankki Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tiloihin. Pankki tulee turvaamaan viimeisen kaakkoissuomalaisen meritaimenkannan säilymisen. Sitä voidaan hyödyntää myös kotiutusistutuksissa.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen vetämässä laajassa hankkeessa tehtiin kalalajien suojelusuunnitelmia sekä Suomen että Venäjän puolella.

Hankkeen ansiosta Mustajoki on rauhoitettu ja Hounijoen alaosan osakaskunnat muodostivat yhden yhteisen osakaskunnan, joka vastaa alueen kalastuksesta ja kalakantojen hoidosta.

Päättyneen hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa.