Laukaaseen merkittävä luonnonsuojelualue

Laukaan Horinvuoreen perustetaan yli 40 hehtaarin luonnonsuojelualue. ELY-keskuksen mukaan alue on merkittävä.

luonnonsuojelualueet

Keski-Suomen ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat nyt sopineet lähes 43 laajuisen metsäisen luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle. Kohde sijaitsee Laukaan kunnan eteläkärjessä Palvajärven eteläpuolella.

Kohteen suojelullisesti arvokkain osa on Horinvuoren jyrkkä yli kilometrin pituinen itärinne, jossa on runsaasti varjojyrkänteitä. Rehevä kuusivaltainen sekametsä sekä jyrkänteiden päällä että juurella on koskematonta ja ylitiheää, ja lahopuuta on runsaasti.

Osassa jyrkänteenalusmetsistä on lehtoa.

– Jyrkänteiden kielekkeillä esiintyy myös pahtarikko, jota ei muualla maakunnassa juuri tavata. Laji kasvaa tyypillisesti pohjoisilla vuoristoalueilla kuten Islannissa, Norjassa ja Himalajalla, kertoo suunnittelubiologi Tomi Hakkari Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Alueen pohjoisosa on karumpaa maastoa.

– Kaikkiaan alue on merkittävä lisä Keski-Suomen luonnonsuojelualueiden verkostoon erityisesti laajuutensa ja kallioisen metsäluonnon monimuotoisuuden vuoksi, sanoo Hakkari.

Suojelusta huolimatta jokamiehenoikeudet pätevät, eli alueella liikkuminen, marjastus ja sienestys ovat sallittuja.