Sotkamoon tulossa nikkelin jatkojalostamo

Mondo Minerals suunnittelee Sotkamoon uutta nikkelin jatkokäsittelylaitosta. Talkkimalmin sivutuotteena syntyvän nikkelirikasteen korkea arseenipitoisuus rajoittaa rikasteen käyttöä ja kaupallista arvoa tällä hetkellä. Jalostamon suunnittelukapasiteetti on 13 000 tonnia vuodessa. Rikastetta ajettaisiin Sotkamoon myös Vuonoksen rikastamolta.

Kotimaa
Kaivosten valot kuutamoyönä
Mondo Mineralsin ja Talvivaaran kaivosten valot muodostavat Sotkamon taivaalle ristin yöaikaan.YLE / Heikki Rönty

Mondo Minerals suunnittelee nikkelirikasteen bioreaktoriliuotusta.

Mondo Mineralsin päätuote, talkkimalmi, sisältää nikkeliä. Talkkimalmin rikastuksen yhteydessä muodostuu sekä Sotkamon että Vuonoksen tehtailla nikkelirikastetta, joka on toimitettu tähän saakka sellaisenaan jatkojalostettavaksi. Tällä hetkellä tuotteen kaupallista arvoa ja jatkojalostusmahdollisuuksia heikentää erityisesti rikasteen korkea arseenipitoisuus.

Nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitoksella käsiteltäisiin sekä Vuonoksen että Sotkamon tehtaiden nikkelirikasteet. Prosessissa voitaisiin jalostaa 13 000 tonnia nikkelirikastetta vuodessa.

Rikastaminen tapahtuisi ulkotiloihin tehtävissä bioreaktoreissa, joissa esikäsittelyn jälkeen saostettaisiin rauta ja arseeni sekä nikkeli ja koboltti.

Prosessi käyttää vuodessa rikkihappoa 1 000 tonnia, kalkkikiveä 7 000 tonnia, typpeä, fosforia ja kaliumia yhteensä 150 tonnia vuodessa. Vettä prosessi vie noin 100 000 m3 vuodessa, josta noin 80 prosenttia saadaan prosessin sisäisestä kierrosta. Raakavedenottoa ei tarvitsisi lisätä.

Yhtiön mukaan uusi jäte ei ole vaarallista

Prosessissa muodostuva uusi jäte, ferriarsenaattisakka, sisältää arseenin stabiilissa muodossa ferriarsenaattia. Jätteen määrä jäisi alle 20 000 tonniin vuodessa. Arvioiden mukaan arseenipitoisuus louhokseen johdettavassa jätteessä alittaisi selvästi vaarallisen jätteen raja-arvon.

Ferriarsenaattisakka sijoitetaan suunnitellussa prosessissa vanhaan Lahnaslammen louhokseen yhdessä sekoitettuna talkkivaahdotuksessa muodostuvan magnesiittihiekan kanssa. Kokonaisuudessaan kaivannaisjätteen määrä kasvaa noin 4,3 prosenttia, eli 484 000 tonniin vuodessa.

Yhtiön arvion mukaan nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessilla ei ole nostavaa vaikutusta purkuvesien sulfaattipitoisuuksiin ja metallien osalta kuormituksen arvioidaan pysyvän normaalin vuotuisen vaihtelun sisällä.

Rekkaliikenne kasvaisi suunnitelman mukaan noin 6 600 rekkaan vuodessa. Yhtiö arvioi myös, ettei melu- tai pölypäästöjen määrässä tapahdu muutosta, joka olisi havaittavissa tehdasalueen ulkopuolella.

Sotkamon kunta halunnee YVA:n ennen ympäristölupaa

Kainuun ELY-keskus harkitsee parhaillaan, vaaditaanko rikastamolle erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Sotkamon kunnan ympäristötarkastaja Taina Huttunen esittää, että Sotkamon ympäristötekninen lautakunta päättäisi vaatia ympäristövaikutusten arviointia hankkeesta.

Huttunen perustelee esitystään muun muassa myöhemmässä vaiheessa juoksutettavien vesien määrän ja koostumuksen selvittämisellä, jätevesien mahdollisen yhteisvaikutuksen selvittämisellä Talvivaaran jätevesien kanssa sekä mahdollisen rautatiekuljetuksen selvittämisellä. Lisäksi esityksen mukaan tulee arvioida miten uusi muodostuva jäte reagoi vai reagoiko muiden louhokseen sijoitettavien jätteiden kanssa. Oleellista olisi selvittää tarkkaan uuden jätteen arseenipitoisuus, arvioidaan esityksessä.

Lisäksi suoritettava ympäristövaikutusten menettely palvelisi kansalaisten kuulemista asiassa paremmin kuin pelkkä ympäristölupakäsittely, perustellaan vaatimusta esityksessä.

Sotkamon ympäristötekninen lautakunta käsittelee esitystä 26.2.