Valtio valmistautuu ottamaan Talvivaaran vesienkäsittelyn hallintaansa

Talvivaaran kaivoksen ja ympäristöviranomaisten välit kiristyvät. Jos yhtiö ei saa uusia allassuunnitelmia ja vesienpuhdistuslaitteiden hankintoja aikaan, Kainuun ELY-keskus uhkaa valtion tulevan väliin. Yhtiöllä on kaksi ja puoli viikkoa aikaa hoitaa vesienkäsittelyn suunnitelmat ja hankinnat kuntoon.

Talvivaara
Pelastusrengas Talvivaaran vuotaneen kipsisakka-altaan reunalla.
Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskus antoi yhtiölle eilen jo kolmannen uhkasakon sekä uutena hallintopakkotoimena myös teettämisuhan vesienkäsittelyn pitämiseksi kunnossa ja luvanmukaisina. Yhtiöllä on kaksi ja puoli viikkoa aikaa hoitaa vesienkäsittelyn suunnitelmat ja hankintasopimukset kuntoon. Muussa tapauksessa valtio ottaa työt haltuunsa.

Valvontaviranomaisen kiristyneen linjan takana on paitsi kipsisakka-allasvuotojen jälkeen uusittu ympäristövalvontaohje, myös oikeuskanslerin linjaus, että Talvivaaran valvonnassa on katsottava kokonaisuutta, eikä yksittäisiä valvonta-asioita.

Yhtiön on syytä nyt toimia

Yhtiön lähes vuosi sitten saamassa ympäristöluvassa sitä kehotettiin nopeisiin toimiin vesiallaskapasiteetin lisäämiseksi ja vedenpuhdistuskaluston hankkimiseksi. Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyojan mukaan yhtiön nyt on syytä lopulta toimia.

- Kaivosalueen tilanne on kriittinen ja huolestuttava, tällä hetkellä siellä on lähes 7 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä jätevesiä varastoituna. Keväästä selvitään, mutta myös jatkoon on syytä varautua.

Kainuussa keväällä on odotettavissa tavallista vähemmän tulvia ja irtovesiä maastossa, koska lunta on vähän ja sen vesiarvot ovat huomattavasti normaalia matalammalla.

Käytännössä annettu teettämisuhka tarkoittaa, että ELY-keskus palkkaa tarvittaessa ulkopuolisen toimijan rakentamaan vesivarastoja Talvivaaran kaivosalueelle. Lisäksi vedenpuhdistukseen hankittaisiin käänteisosmoosikapasiteettia.

- Talvivaara on hankkinut käänteisosmoosikapasiteettia aiemmin, jonka perusteella sitä on hyvin helposti ostettavissa. Siinä tietenkin menee muutama kuukausi aikaa, ennen kuin laitokset ovat käyttökunnossa, mutta sitä on hankittavissa. Lähtökohta on se, että nämä rahat peritään myöhemmin takaisin toiminnanharjoittajalta, kysymys on isosta rahasta.

Yhtiön on osoitettava ELY-keskukselle hankinnat ja niiden sopimukset huhtikuun 7. päivään mennessä. Kainuun ELY-keskus pitää esitettyä aikataulua kohtuullisena, koska toiminnanharjoittaja on vastineessaan todennut että hankintoja ja toteutusta on valmisteltu pitkälle.

Myllyojan mukaan Kainuun ELY-keskus on tiiviissä yhteydessä valtioon päin.

- Ympäristöministeriö ja TEM ovat ELY-keskusta ohjaavia ministeriöitä ja kysymys on hyvin merkittävästä asiasta. Ilman muuta Kainuun ELY-keskus pitää ministeriöt ajan tasalla, missä Talvivaaran tilanteessa ollaan menossa, viikoittain.

ELY-keskus on myös valmistellut teettämistä.

- Meillä on jonkin verran luonnollisesti perehdytty asiaan, sanoo Myllyoja.

Uhakasakko laukeaa heti, kun lipsahdus sattuu

Uhkasakot puolestaan laukevat, mikäli yhtiö laskee tehtaan liuoksia kaivokseen tai ei käytä nykyistä osmoosikapasiteettiaan tarpeeksi tehokkaasti. Uhkasakkojen määrä on nyt yhteensä 400 000 euroa.

Sari Myllyojan mukaan nyt on kyse niin kriittisistä asioista, ettei uhkasakkojen maksatukseen laitossa viivytellä, mikäli aihetta ilmenee.

- Hyvin pikaisella aikataululla ne langetetaan maksettavaksi, muutamassa päivässä.

Myllyojan mukaan Kainuun ELY-keskus ei usko vakuutteluja asioiden hoitamisesta, vaan vaatii konkreettisia toimia.

ELY-keskuksen mukaan toimenpiteet, joilla vahinkoa voidaan torjua, on aloitettava välittömästi, jotta tilanne olisi hallittavissa.

Yhtiö on rikkonut ympäristölupaa useasti

Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivosalueen vesienhallinta on marraskuusta 2012 lähtien ollut kriittisessä tilanteessa. Yhtiö ei ole pystynyt toimimaan ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Kaivoksen ennakoitua suurempien sulfaattipäästöjen aiheuttama lähivesien suolaantuminen ja kipsisakka-altaan vuoto marraskuussa 2012 on vireillä Kainuun ELY-keskuksessa hallintopakkoasiana. Lisäksi ELY-keskuksella on kolme korkeimmasta hallinto-oikeudesta palautunutta hallintopakkoasiaa käsittelyssään.

Entisten asioiden lisäksi yhtiö joutui juoksuttamaan tehtaan liuoksia (sekundäärialueen liuosta ja metallitehtaan paluuliuosta) avolouhokseen viime vuodenvaihteessa. Myös tämä oli ympäristöluvan vastaista, eikä yhtiö ilmoituksensa mukaan pysty puhdistamaan liuoksia pois kaivoksesta annetussa aikataulussa kesäkuuhun mennessä.

Vesienkäsittelyn sujuvuutta haitannut neutralointiaineiden puute vaivaa edelleen. Yhtiö selvitti asian ELY-keskuksen kehotuksen jälkeen, mutta jälkeenpäin tarkastuksissa on ilmennyt, että varastoidun kalkin määrässä on ollut myöhemminkin ajoittain ongelmia. Myös kalkkimaidon valmistuksen toimivuus ja kuljetus on varmistettava.

Yhtiö ei kykene noudattamaan ympäristölupamääräystä kipsisakka-altaiden tyhjentämisestä. Lisäksi thtiön päästöraja sinkkimetallin päästöissä vesiin ylittyi viime vuonna. Päästö nousi kaksinkertaiseksi luparajaan nähden pohjoisella purkureitillä.

Jätevettä on kertynyt moniin varastoaltaisiin, kipsisakka-altaisiin, liuoskiertojen altaisiin ja avolouhokseen. ELY-keskuksen mukaan tilanne on erittäin vaikea ja riskit voivat vielä kasvaa kevään ja loppuvuoden aikana, kun ympäristöluvan kuormituskiintiöt täyttyvät muun muassa mangaanin ja sinkin osalta. Tilanteen ratkaisemiseksi lyhyellä aikavälillä Talvivaara ei voi esittää mitään toimia, arvioi Kainuun ELY-keskus. Se pitääkin Talvivaaran vastikään antamaa uutta riskienhallintasuunnitelmaa riittämättömänä.

Kainuun ELY-keskus katsookin, että Talvivaara on rikkonut ympäristöluvan lupamääräystä 4a, jonka mukaan luvan saajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi.

Talvivaara vetosi vastineessaan, että se on valittanut voimassaolevasta ympäristöluvasta ja esittänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle uusia anomuksia lupaehtojen muuttamiseksi. Kainuun ELY-keskuksen mukaan niihin on turha vedota, koska yhtiön on yksiselitteisesti noudatettava voimassaolevaa ympäristölupaa.

Talvivaaran kaivosyhtiö ei tässä vaiheessa halunnut kommentoida asiaa. Yhtiö on hakeutumassa velkasaneeraukseen. Saneeraussuunnitelman taloudellisia asioita sen on esitettävä 28. maalikuuta ja varsinainen velkasaneeraussuunnitelma viimeistään toukokuun lopulla.