1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Kiikoisjärven ja Mouhijärven vesimäärät uhkaavat huveta

Sastamalassa sijaitsevien Kiikoisjärven ja Mouhijärven säännöstelyä joudutaan tänä keväänä muuttamaan. Ilman muutoksia järvien vedenpinnat laskisivat alkukesänä liikaa.

Kuva: Tiina Kokko / Yle

Vähäinen lumimäärä sekä Kiikoisjärven ja Mouhijärven pienet valuma-alueet vaikuttavat siihen, että järvien vesimäärä on vaarassa jäädä hyvin matalaksi.

Tavanomaisella säännöstelyllä vesi Kiikoisjärvessä ja Mouhijärvessä laskisi niin alas, että siitä olisi haittaa virkistyskäytölle, ekologiselle tilalle ja kalastolle. Lisäksi järvien alapuoliset joet uhkaisivat kuivua.

Myös Koura-, Kirkko- ja Koivuniemenjärven pinnat jäisivät keskimääräistä matalammalle.

Pirkanmaan ELY-keskus onkin saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta poikkeusluvan poiketa Sastamalassa sijaitsevien järvien normaalista kevätaikaisesta säännöstelystä.

ELY-keskus vakuuttaa, että säännöstelyluvasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa vedenottamiselle, eikä se aiheuta haitallista muutosta jätevesien laimenemisolosuhteisiin

Säännöstelymuutokset eivät myöskään lisää alapuolisten uomien syöpymisriskiä tai vaikuta järvien rantarakenteisiin. Alueella ei ole suojelualueita tai uhanalaisia eliöitä, joiden elinolosuhteisiin vedenkorkeudella on merkitystä.

Mahdollisista vahingoista voi ilmoittaa osoitteeseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.