Hallitus leikkaa ja kiristää verotusta - tässä kaikki listattuna

Yle Uutiset listasi hallituksen kehysriihessään päättämät leikkaukset ja veronkiristykset.

Kotimaa
Raha
Henrietta Hassinen / Yle

Hallitus päätti alkuviikon kehysriihessä veronkorotuksista, jotka tuntuvat monin tavoin kansalaisten kukkarossa.

Uusien säästöjen loppusumma on 2,3 miljardia euroa. Säästöpäätökset koskevat vuosia 2015 - 2018. Säästöt toteutetaan etupainotteisesti niin, että ensi vuonna säästöt ovat 1,6 miljardia.

Näistä hallitus leikkaa...

*Lapsilisistä *säästetään niin, että valtion menot alenevat 110 miljoonalla eurolla vuodessa. Leikkaus merkitsee vajaan kympin kuukausimenetystä ensimmäisen lapsen lapsilisästä.

Perusopetuksen laadun parantamiseen kohdistettuja valtionavustuksia vähennetään 57 miljoonaa euroa. Valtio ei enää jatkossa osallistu oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitukseen. Säästö valtiontaloudelle nousee ensi vuoden noin 12 miljoonasta eurosta 22 miljoonaan euroon kehyskauden lopulla.

Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan niin, että valtion menot pienenevät 50 miljoonalla eurolla vuoden 2015 tasolla. Hallitus pyrkii sopimaan työmarkkinajärjestöjen kanssa keinoista, joilla säästö kohdistuu korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin. Työvoimapolitiikan rahoituksesta säästetään 50 miljoonaa euroa.

Valtion sairausvakuutuslaista johtuvia menoja vähennetään 25 miljoonalla.

*Lääkekorvauksille *asetetaan vuosittainen omavastuu 18 vuotta täyttäneille, mikä tuo lisäsäästöjä vuodesta 2016 lukien.

Kehitysyhteistyömenoista säästetään vuoteen 2018 ulottuvalla kaudella vuosittain 50 – 100 miljoonaa euroa. Hallitus sanoo kuitenkin pitävänsä kiinni tavoitteesta nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja pitkällä aikavälillä 0,7 prosenttiin BKT:sta

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen tarkoitettua määrärahavaltuutta alennetaan 17 miljoonalla eurolla.

Erilaisiin EU:n ohjelmiin liittyvää kansallisen osuuden määrärahavaltuutta alennetaan 50 miljoonalla eurolla.

*KEL- ja TyEL-sidonnaiset indeksikorotukset *tehdään vuonna 2015 pääsääntöisesti 0,4 prosentin suuruisena. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotus toteutetaan puolitettuna.

Liikenteen väylärahoituksesta säästetään 100 miljoonaa euroa. Hallitus kuitenkin vauhdittaa Pisara-radan (siirryt toiseen palveluun) rakentamista.

*Avustuksia korjaustoimintaan ja rakennusperinnön hoitoon *vähennetään 15 miljoonalla.

Kuntien uusiin vesihuolto- ja ympäristöhuoltohankkeisiin ei enää myönnetä valtionavustuksia.

Valtion palkkaliukuma rajoitetaan yleisten työmarkkinoiden keskimääräiselle tasolle.

Valtionhallinnon toimintamenoista otetaan 0,5 prosentin tuottavuuden kasvua vastaava vuosittainen määrärahasäästö.

... ja näin verotusta kiristetään

Ansiotuloverotus kiristyy ensi vuonna, kun ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä. Tämä lisää verotuottoja noin 155 miljoonalla eurolla. Pienituloisten verotusta kuitenkin kevennetään 100 miljoonalla eurolla perus- ja työtulovähennystä korottamalla. Tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan 90 000 euroon, mikä nostaa hyvätuloisimpien verotusta.

Asuntolainan korkovähennysoikeuden pienentäminen jatkuu. Se pienenee viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain vuoteen 2018 asti. Päätös merkitsee, että vuonna 2018 asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista.

Työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon, mikä kaventaisi niiden vähennysoikeutta.

Pääomatulojen verotusta kiristetään siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 33 prosenttiin. Muutokset lisäävät veron tuottoa 28 miljoonalla eurolla.

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi vuonna 2016.

*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat. *Lisäksi tarkistetaan valtion perimiä maksuja.

Kiinteistöverot kiristyvät. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan.

Energiaverotusta kiristetään 120 miljoonalla eurolla korottamalla yleisen sähköveroluokka I:n veroa. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero nousee 90 miljoonalla eurolla.

Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 42 miljoonalla eurolla. Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan. Näin halutaan lisätä kotimaisen metsähakkeen kilpailukykyä.

Tupakkaveroa kiristetään 50 miljoonalla eurolla.

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvovero nousee 150 miljoonalla eurolla niin, että korkeampaa veroa kannetaan vuoden 2016 alusta.

Verotulot kasvavat myös, kun verotukia karsitaan.

Kaivostoiminnan energiaverotuet poistetaan ja aiemmin verovapaa nestekaasu säädetään verolliseksi.

Taksien ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksesta luovutaan. Tämä päätös ei koske erityisvarusteltuja takseja.