1. yle.fi
  2. Uutiset

Sata tuulivoimalaa muokkaa maisemaa – muut ympäristövaikutukset vähäisiä?

Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan alueille kaavaillun jättimäisen tuulipuiston YVA-selostus on valmistunut. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan vaikutukset jäisivät korkeintaan kohtalaisiksi, monilta osilta vähäisiksi. Puisto voisi tuottaa vuosittain jopa yli kaksinkertaisesti sähköä siitä, mitä Kokkolan Energia myy asiakkailleen.

luonto
Raahen Kopsan alueen tuulivoimaloiden rakennustyöt kesällä 2013.
Risto Degerman / Yle

Kannuksen, Kalajoen ja Kokkolan alueille suunnitellun Mutkalammin tuulipuiston ympäristö- ja maisema vaikutukset jäävät nyt valmistuneen YVA-selostuksen mukaan korkeintaan kohtalaisiksi, mutta pääasiassa vähäisiksi. Ympäristövaikutuksia arvioidaan 300-sivuisessa raportissa.

YVA-selostuksessa on tutkittu nollavaihtoehdon lisäksi neljää erikokoista tuulipuistovaihtoehtoa, joista laajin toisi alueelle sata voimalaa. Pienimmässä vaihtoehdossa tutkitaan 36 voimalan pystyttämistä. Kukin tuulivoimalatorni kohoaisi 142 metrin korkeuteen, lavan pituus olisi 58 metriä ja voimalan yksikköteho olisi 3 MW.

PROKON Wind Energy Finland Oy:n Mutkalammin tuulipuiston arvioitu sähköntuotto 300–800 GWh hankkeen laajuudesta riippuen. Vertailun vuoksi Kalajoella sähköä kuluu 145 GWh vuodessa ja Kannuksessa 73 GWh. Kokkolan Energia myi kuluttajille viime vuonna sähköä 336 GWh, puolet tästä tuotettiin Kokkolassa sijaitsevilla voimalaitoksilla.

Maisemavaikutukset suurimpia

Merkittävimpiä hankkeesta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ovat maisemavaikutukset, vaikutukset pesimälinnustoon, muuhun eläimistöön, melu- ja välkevaikutukset sekä vaikutukset lähiasutuksen asumisviihtyisyyteen. Nämä kaikki on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi, eli luonnonympäristölle tai ihmisille hankkeesta ei pitäisi YVA-selostuksen mukaan aiheutua liian haitallista vaikutusta. Lisäksi esimerkiksi hankkeen melu- ja välkevaikutusta voidaan tarvittaessa lieventää.

Selostus arvioi, että mitkään vaikutukset eivät olisi yhdessäkään hankevaihtoehdossa niin merkittäviä, että hanketta ei voisi toteuttaa. Myöskään merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden suunnitteilla olevien tuulipuistojen kanssa ei ole arvioitu aiheutuvan.

Tuulipuisto muuttaa maisemakuvaa eniten tuulipuiston lähialueella, noin 3 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Hankkeen vaikutukset maankäyttöön, eli maa- ja metsätalouteen, virkistyskäyttöön, turkistarhaukseen ja maa-ainesten ottoon arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.

Maisemalliset vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi maakunnallisesti arvokkailla Himangan peltoalueella, Korhoskylän valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristökohteessa, osassa Raution maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita, maakunnallisesti arvokkaalla Tyngän ja Pitkäsenkylällä alueella, Kärkisen Mäkitalonmäen maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristökohteessa ja Mutkalammin paikallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Muissa alueen maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa vaikutukset jäävät vähäisiksi. Suppeammissa vaihtoehdoissa vaikutukset eivät ulotu kaikille edellä mainituille alueille.

Uusia teitä hanke vaatii enimmillään 43 kilometriä ja vanhoja teitä on kunnostettava 26 kilometriä. Tiestöön ja voimaloiden perustuksiin kuluu mursketta ja hiekkaa enimmillään 662 000 kuutiometriä. Mutkalammin läheisyydessä on paljon murskeen ja hiekan ottoalueita. Tiet ja voimalat vievät laajimmassa vaihtoehdossa 108 hehtaaria maa-alueita. Metsäalueen laajuus hankealueella on 4330 hehtaaria.

Melu pysyy ohjearvoissa – välkevaikutukset voimakkaampia

Melumallinnuksen mukaan eri hankevaihtoehdoissa suunnitteluohjearvot eivät ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla, minkä takia meluvaikutusta voidaan pitää suurella osalla aluetta vähäisenä. Joillakin alueilla meluvaikutus saattaa olla kuitenkin tätä suurempaa.

Kilometrin säteellä, lähimmillään 800 metrin päässä voimaloista asuu laajimmassa vaihtoehdossa 150 asukasta, asuinrakennuksia on 50 ja loma-asuntoja viisi. Kahden kilometrin säteellä torneista asuu 257 asukasta 98 kodissa, loma-asuntoja on 27. Viiden kilometrin säteellä voimalatorneista asuisi jo tuhat asukasta, asuinrakennuksia olisi 365 ja loma-asuntoja 79. Suppeimmassa vaihtoehdossa lähimmät talot olisivat yli 1,5 kilometrin päässä voimaloista.

Auringon paistaessa voimaloiden takaa syntyy niin sanottua välkevaikutusta kun valo ja varjo vilkkuvat. Tätä välkevaikutusta on arvioitu mallinnuksella. Laajimmassa vaihtoehdossa välkealueella olisi 22 asuin- ja lomarakennusta. Välkkeen merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. Mallinnusten perusteella joidenkin voimaloiden aiheuttamaa välkettä joudutaan mahdollisesti rajoittamaan teknisesti.

Luonto- ja virkistyshaitat vähäisiä

Merkittävimmät melu- ja maisemahaitat virkistystoiminnalle arvioidaan syntyvän Hietajärven ja Pitkäjärven alueille.

Tuulipuistohankkeen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia ei pidetä merkittävinä, koska erityisen arvokkaita kasvilajeja tai luontokohteita ei ole uhattuna, vaikka kyseessä on laaja-alainen hanke. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvaa vaikutusta voidaan pitää suurella osalla hankealuetta kaikissa vaihtoehdoissa vähäisenä.

Linnuston arvioidaan pääpiirteissään pysyvän entisellään, mutta mahdollisesti hanke johtaisi herkimpien lajien, kuten metson, petolintujen, kurjen ja joutsenen joidenkin reviirien autioitumiseen.

Vaikutukset eivät olisi kuitenkaan merkittäviä, koska yhdelläkään lajilla seudullinen populaatio ei vaarantuisi. YVA-selostus arvioikin tuulivoimapuiston vaikuttavan pesimälinnustoon korkeintaan kohtalaisesti kaikissa hankevaihtoehdoissa.

Selostukseen voi tutustua kirjastoissa ja viiden kunnan virastossa, ja siihen voi ottaa kantaa toukokuun puoliväliin asti. Yleisötilaisuus pidetään Kalajoella Märsylän koululla tiistaina 15.4.2014 kello 14.30

Lue seuraavaksi