Hallitus haluaa yhdenvertaisuusvaltuutetun

Laajasti syrjintäasioita valvova yhdenvertaisuusvaltuutettu korvaisi nykyisen vähemmistövaltuutetun. Uusi yhdenvertaisuuslaki estäisi syrjintää nykyistä laajemmin. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat lakiesitystä.

politiikka

Hallitus aikoo muuttaa vähemmistövaltuutetun syrjintä-asioita laajasti valvovaksi yhdenvertaisuusvaltuutetuksi.

Uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoisi, että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu kaikkien syrjintäperusteiden osalta. Nykyinen vähemmistövaltuutettu valvoo etnisen syrjinnän kiellon noudattamista.

Muutos sisältyy hallituksen torstaina antamaan esitykseen uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Uuden lain on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun on tarkoitus aloittaa tehtävässään samaan aikaan.

Nykyisin vähemmistövaltuutettuna toimii Eva Biaudet. Vielä ei ole päätetty, jatkaako Biaudet yhdenvertaisuusvaltuutettuna, mikäli uusi virka perustetaan. Biaudet aloitti viisivuotisen kautensa vähemmistövaltuutettuna toukokuussa 2010.

Syrjintäsuoja laajenemassa

Uusi yhdenvertaisuuslaki antaisi nykyistä laajempaa suojaa syrjinnältä.

Lakia sovellettaisiin julkiseen ja yksityiseen toimintaan. Syrjintäkielto laajenisi koskemaan kaikkea syrjintää, jota ihmiset kokevat muun muassa yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Nykyinen laki kieltää palveluiden tarjonnan osalta vain etniseen taustaan perustuvan syrjinnän.

Yksityiselämä, perhe-elämä ja uskonnonharjoitus jäisivät kuitenkin uuden lain ulkopuolelle.

Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajenisi koskemaan viranomaisten lisäksi myös koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja työnantajia.

Lisäksi vammaiselle on varmistettava yhdenvertaiset asiointi-, koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet. Työnantajan tulee tarvittaessa tehdä kohtuullisia muutoksia, jotta nämä mahdollisuudet pystytään takaamaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan uudistuksella pyritään saattamaan lainsäädäntö sellaiseksi, että Suomi voi ratifioida YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen.

Kielto sukupuoli-identiteettiin perustuvalle syrjinnälle

Hallitus esittää myös muutoksia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin eli tasa-arvolakiin.

Uusi laki kieltäisi sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Muutoksella pyritään estämään sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemaa syrjintää.

Tasa-arvolain noudattamista valvoisi edelleen tasa-arvovaltuutettu.

Hallitus haluaa myös yhdistää syrjintälautakunnan ja tasa-arvolautakunnan. Uuden lautakunnan tehtäviin kuuluisi kaikkien syrjintäperusteiden valvonta. Työelämässä tapahtuvan syrjinnän valvonta kuuluisi kuitenkin edelleen työsuojeluviranomaisille.

Ihmisoikeusjärjestöt pettyivät lakiesitykseen

Useat ihmisoikeusjärjestöt ilmoittivat torstaina pettyneensä esitykseen yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain uudistamiseksi.

Järjestöjen mukaan esityksessä olevassa syrjinnän määritelmässä on liikaa poikkeuksia, ja esitetty laki keskittyy syrjinnän oikeuttamiseen sen kieltämisen sijaan.

Järjestöt olisivat myös halunneet, että työnantajalle olisi kirjattu velvollisuus selvittää rekrytointiperusteita työnhakijalle. Nykyisin selvitystä voi vaatia vain sukupuolisyrjinnän perusteella.

Ihmisoikeusjärjestöjen yhteiseen kannanottoon osallistuivat Ihmisoikeusliitto, Seta, Näkövammaisten keskusliitto, Vammaisfoorumi ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi.

Juttua muutettu 3.4.2014 kello 18.23: Lisätty ihmisoikeusjärjestöjen kannanotot hallituksen esitykseen.