Imatran Immalanjärven tilasta on noussut huoli

Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet Imatran kaupungille kunnallisaloitteen suojeluohjelman laatimiseksi Immalanjärvelle.

Kotimaa

Imatran kirkasvetisen Immalanjärven tilasta on noussut huoli.

Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet Imatran kaupungille kunnallisaloitteen suojeluohjelman laatimiseksi Immalanjärvelle. Aloitteen tekijät pitävät Immalanjärveä arvokkaana luonto- ja kulttuurimaisemakokonaisuutena, jonka vesiensuojelutoimet ja muu vaaliminen tulisi saattaa yhtenäiseksi ohjelmaksi.

Ohjelmakokonaisuuteen sisältyisi muun muassa luontoselvityksiä, vesiensuojelutoimia, ennallistamista ja kulttuuriperinnön vaalimista. Tähän tarvitaan Imatran kaupungin, maanomistajien, asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.

Aloitteen taustaksi on tehty kaksi selvitystä Immalanjärven ympäristöstä. Toinen selvittelee Suursuon metsäojituksen, toinen rantametsien hakkuiden vaikutuksia Immalanjärveen, sanoo miltei koko ikänsä Immalanjärven rannalla asunut Yrjö Haverinen.

Rehevöitymistä havaittavissa

Yrjö Haverinen on seurannut tiiviisti Immalanjärven kehitystä.

- Etenkin Laitilanlahdella vesi on tummunut ja lahdenpohjukka on alkanut rehevöityä. Sieltä veden tummentuminen on lähtenyt laajenemaan muuallekin Immalanjärvelle.

Metsäojitukset ovat Haverisen mielestä merkittävästi vaikuttaneet Immalanjärven veden tummenemiseen.

Yksi kirkasvetisimmistä

Immalanjärvi on aloitteen mukaan herkkä ja arvokas vesialue, joka on yksi Etelä-Karjalan kirkkaimmista.

- Immalanjärvi, Kuolimojärvi, Torsanjärvi ja Kärinki ovat ne kirkasvetisimmät, Yrjö Haverinen luettelee.

Aloitteentekijöiden mukaan Immalanjärvi saa merkittävän osan vedestään pohjavesilähteistä ja sen ekologinen tila on vielä erinomainen. Järven valuma-alueella ja rannoilla on merkittäviä luontoarvoja.

Immalanjärven rantavyöhykkeillä kasvaa erirakenteisia kangasmetsiä ja tervaleppälehtoja, joissa elävät muun muassa liito-orava ja valkoselkätikka. Immalanjärven ranta-alueet ovat myös tärkeitä vesilintujen pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita.