Nuorisojärjestöt: Eläkeuudistuksesta on tehtävä oikeudenmukainen

11 nuoriso- ja opiskelijajärjestöä on julkaissut yhteisen näkemyksensä työura- ja eläkeratkaisuista.

Kotimaa

Sitoutumattomat nuoriso- ja opiskelijajärjestöt edellyttävät, että tuleva eläkeratkaisu kohtelee eri sukupolvia oikeudenmukaisesti.

Alimman eläkeiän järjestöt nostaisivat 65 vuoteen. Eläkemaksut ne nostaisivat välittömästi Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien mukaisiksi, jotta eläkkeiden taso voitaisiin säilyttää nykyisen suuruisena.

Järjestöjen mielestä toimivasta työeläkejärjestelmästä on pidettävä kiinni ja eläkeikärajoja nostettaessa on samalla sovittava sitovasti toimista työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Järjestöt pitävät tärkeänä työmäärän muutosten mahdollistamista osa-aikaeläkkeen ja osa-aikaisen työn avulla. Järjestöt haluaisivat myös helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, jotta työnteko olisi kaikissa tilanteissa kannattavaa.

Vanhemmuudessta syntyvät kustannukset järjestöt jakaisivat tasan kaikkien työntantajien kesken. Vanhempainvapaan ne jakaisivat vanhempien kesken 6+6+6-mallin mukaisesti.

Työuran alkupäähän järjestöt esittävät ratkaisuksi parempaa ohjausta nivelvaiheissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on olennainen osa nopeampaa työelämään siirtymistä, toteavat järjestöt tiedotteessaan.