Talvivaaralle uraanilupa, vakuusvaatimus nousee 107 miljoonaan euroon

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt uuden ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnalle ja siihen liittyvälle uraanin talteenottolaitokselle. Yhtiö saa luvan uraanierotukseen, metallitehtaan sakka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, eikä vuotaneelle kipsisakka-altaalle saa sijoittaa enää jätteitä. Samalla vakuusvaatimukset nousevat noin kolminkertaisiksi nykyisestä.

talous
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt uuden ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnalle ja siihen liittyvälle uraanin talteenottolaitokselle.

Hakemuksesta poiketen aluehallintovirasto on käsitellyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset uudelleen koko kaivostoiminnan osalta, koska toiminta on muuttunut olennaisesti verrattuna vuonna 2007 myönnettyyn ympäristölupaan, keroo aluehallintovirasto tiedotteessaan.

Päätös mahdollistaa Kuusilammen avolouhoksesta louhittavan malmin rikastamisen ja metallituotannon jatkamisen tuotantotasolla 30 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Päätös mahdollistaa lisäksi uraanin talteenoton metallitehtaalle johdettavasta liuoksesta.

Ympäristölupaa ei ole sen sijaan myönnetty Kolmisopen avolouhokselle ja siihen liittyville toiminnoille. Yhtiö on louhinut malmia tähän saakka Kuusilammen kaivoksesta ja Kolmisopin louhos on ollut varalla.

Aluehallintoviraston mukaan kokonaisuutena arvioiden uuden avolouhoksen avaamiseen liittyy niin suuri ympäristön pilaantumisen vaara, ettei lupaa siihen voida kaivoksen nykytilanteessa myöntää. Annettu päätös ei estä hakemasta myöhemmin ympäristölupaa Kolmisopen avolouhokselle.

Jätevesien laatuun ei muutoksia

Aluehallintovirasto on jättänyt käsittelemättä maaliskuussa saapuneen yhtiön hakemuksen löysentää jätevesien raja-arvoja. Päästöjä vesiin on rajattu uudessa päätöksessä samoilla lupamääräyksillä kuin aluehallintoviraston keväällä 2013 antamassa päätöksessä.

Ilmaan johdettavien päästöjen ja melupäästöjen osalta lupamääräyksiä on täsmennetty ja osin tiukennettu.

Jätteille tehtävä kaatopaikka

Tarkentuneiden jätteiden laatutietojen perusteella kaivoksen keskeiset jätteet on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Metallitehtaalla muodostuva esineutralointisakka on laadultaan sellaista, että sitä ei voida sijoittaa nykyisellä loppusijoitusalueelle ilman sakan laatua merkittävästi parantavia välittömiä esikäsittelytoimenpiteitä.

Raudan saostuksen ja loppuneutraloinnin sakkojen sijoittamista on mahdollista jatkaa rajoitetusti kipsisakka-altaalle. Useita kertoja vuotaneelle kipsisakka-altaan 1 lohkolle 1 ei saa enää sijoittaa jätteitä. Sen viereisille lohkoille 2 ja 3 on sallittu jätteiden rajoitettu sijoittaminen vuoden 2015 loppuun asti.

Metallitehtaan kaikkien sakkojen loppusijoittaminen on siirrettävä uusille rakennettaville kaatopaikoille viimeistään vuoden 2018 alusta.

Ympäristövakuus nousee kolminkertaiseksi

Luvan saaja on määrätty asettamaan Kainuun ELY-keskukselle vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Aiemmassa ympäristöluvassa määrättyjen ja jo asetettujen ja nyt annetun päätöksen mukaisten lisävakuuksien yhteissumma on 107 miljoonaa euroa.

Vakuutta nostavat etenkin liuoskierrosta poistetun ja siten jätteeksi muodostuneen vaarallisen kemikaalin käsittelykustannukset, vesienkäsittelyssä muodostuneiden sakkojen käsittelykustannukset ja kipsisakka-altaan 1 pintarakenteen tiukentunut vaatimustaso.

Vanhoilla luvilla mennään valitusten ajan

Päätös ja siinä annetut lupamääräykset voidaan panna täytäntöön kun asia saa lainvoiman.

Nykyiset luvat toiminnalle ovat voimassa siihen asti, kunnes mahdolliset valitukset nyt tehdystä päätöksestä on käsitelty muutoksenhakutuomioistuimessa.

Jätevesiä koskeva lupa on annettu keväällä 2013 ja muun toiminnan ympäristölupa vuonna 2007.