Talvivaara sai vaarallisen altaan vedet tyhjennettyä

Talvivaara ilmoittaa saaneensa tyhjennettyä kipsisakka-altiden vesivaraston viranomaisten vaatiman tason alle. Yhtiön mukaan uhkasakon maksuunpanon uhkaa ei enää ole. Kainuun ELY-keskus toteaa, että tilanne tarkastetaan määräpäivänä ja päätös uhkasakkoasiassa tehdään sen hetkisen tiedon mukaan.

Talvivaara
Talvivaaran kaivosalue kesäkuussa 2013. Etualalla kipsisakka-altaat, metallien talteenottolaitos keskellä , primääriliuotusalue oikealla ylhäällä ja sekundääriliuotusalue ylhäällä.
Mikko Maliniemi / Aviation Studio / Suomen Luonto

Talvivaara kertoo välttyvänsä uhkasakon maksamiselta kipsisakka-altaan tyhjentämisasiassa. Yhtiö ilmoittaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että se on saanut altaaseen varastoiden veden määrän laskemaan Kainuun ELY-keskuksen vaatimalle tasolle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime toukokuussa yhtiön tyhjentämään kipsisakka-altaat vedestä, koska altaissa todettiin riski niiden vuotamiseen. Altaiden ali kulki runsaasti vuotovesiä marraskuun 2012 ja huhtikuun 2013 allasvuotojen aikana. Viranomaiset perustelivat tyhjennysmääräystä sillä, ettei altaiden pohjarakenteiden kunnosta saatu luotettavaa tietoa.

Yhtiön piti alun perin saada altaat tyhjäksi jo viime syksynä. Tyhjennysaikataulua jatkettiin useita kertoja sekä Vaasan hallinto-oikeuden että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksillä. Jatkoajoista huolimatta altaan tyhjentäminen venyi niin kauan, että Kainuun ELY-keskus kehotti yhtiötä helmikuussa tyhjentämään vedet huhtikuuhun mennessä. Kun tyhjentäminen ei onnistunut, ELY määräsi altaat tyhjennettäväksi 100 000 euron uhkasakon uhalla.

Kainuun ELY vaati että altaassa saa olla korkeintaan 500 000 kuutiometriä vettä toukokuun puolessavälissä.

Yhtiön keskiviikkona antaman ilmoituksen mukaan vesimäärä altaalla on hieman yli 400 000 kuutiometriä. Yhtiön mukaan se on lähellä normaalitoiminnan vaatimaa vesimäärää. Jäljellä oleva ylimääräinen vesi tulee poistaa elokuun loppuun mennessä.

Uloslaskettavat vesimäärät pienenevät

Yhtiön mukaan Talvivaaran alueelta ulosjohdettavien puhdistettujen vesien virtaamaa pienennetään kesää lähestyttäessä, koska kevään sulamisvesien määrä vesistöissä alkaa laskea. Talvivaaran uloslaskettavien vesien määrä on sidottu läheisen Kalliojoen virtaamaan.

Yhtiö on saanut lisättyä eteläisen suunnan varoaltaana toimivan Kortelammen padon takana olevaa vapaata tilavuutta. Yhtiön mukaan Kortelammen padolla on vapaata tilavuutta noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Vedenpinnantaso on laskenut viime joulukuun sateiden jälkeisestä tilanteesta jopa kahdella metrillä.

Yhtiö korostaa, että vaikka vesiä on alueella varastossa paljon ja määrät lisääntyvät, vedet ovat turvallisissa paikoissa. Myös aiemmin ongelmia aiheuttaneet biokasaliuotuskierron varotilavuudet ovat hyvällä tasolla, sanoo yhtiö blogissaan.

ELY-keskus toteaa tilanteen määräpäivänä

Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja toteaa, että uhkasakon määrääminen tai määräämättömyys todetaan erikseen tarkastuskäynnillä.

- Määräpäivänä, eli 15. toukokuuta ELY-keskus tarkastaa tilanteen altaalla. Jos asetetut ehdot ovat täyttyneet, uhkasakkoasia jää sillensä. Asiasta ei tehdä silloin mitään päätöstä. Mikäli tilanne on sellainen, etteivät ehdot ole täyttyneet, silloin asiassa tehdään erillinen uhkasakon maksuunpanopäätös, toteaa Myllyoja.