ELY nosti Talvivaaran patojen vahingonvaaraluokitusta

Kainuun ELY-keskus on nostanut Talvivaara kaivosyhtiön kipsisakka-altaan patoluokitusta. Kortelammen pato on luokiteltu puolestaan ensimmäisen kerran. Mollemmat padot kuuluvat korkeimpaan vahingonvaaraluokkaan.

Talvivaara
Kortelammen patoa rakennetaan. Padosta vuotaa vettä hieman läpi.
Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus on tehnyt päätökset kahden Talvivaaran padon luokittelusta torstaina.

Kortelammen pato luokiteltiin ensimmäistä kertaa. Padon katsotaan kuuluvan korkeimpaan, eli 1-luokkaan. Kortelammen padon tilavuus on noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä.

Luokitusta perustellaan padon vesien laadulla. Niitä ei voi laskea puhdistamatta luontoon ja onnettomuustilanteessa vuotovedet päätyisivät padon alapuolisiin vesistöihin. Vesiluonnolle aiheutuvat haittavaikutukset olisivat pitkäaikaisia. Myös vesitöjen virkistyskäytölle aiheutuvat vaikutukset olisivat pitkäaikaisia.

Kipsisakka-altaiden luokitusta puolestaan nostettiin luokasta 2 luokkaan 1. Aiempi luokitus oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antama kaivostoiminnan alussa.

Luokitusta nostettiin olosuhteissa tapahtuneiden muutosten takia, sanoo yksikön päällikkö Kari Pehkonen Kainuun ELY-keskuksesta.

- Patoa on korotettu, padon takana olevan materiaan määrä on kasvanut ja sen mukana riskitaso kasvanut.

Riski onnettomuuteen syntyy, jos kipsisakka-altailla tapahtuu vuoto, eikä purkautuva neste sovi Kortelammen varoaltaalle.

Kainuun ELY-keskus edellyttää, että yhtiö laatii näille padoille turvallisuussuunnitelmat elokuun puoliväliin mennessä. Padon turvallisuussuunnitelmassa esitetään padon omistajan omatoiminen varautuminen sekä toiminta onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

- Vaadittava suunnitelma on hyvin yksityiskohtainen. Etukäteen on tiedettävä, mistä mahdollisessa onnettomuustilanteessa hankitaan tarvittavat materiaali, koneet ja muu kalusto. Suunnitelmassa käsitellään myös vahinkojen torjuntatoimet, sanoo Pehkonen.

Vaaraa aiheuttavat padot luokitellaan Suomessa kolmeen luokkaan. Vaaraluokitus annetaan, jos onnettomuuden sattuessa aiheutuu vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle tai vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. Luokituksen oikeellisuutta tarkastellaan olosuhteiden muuttuessa tai viimeistään määräaikaistarkistuten yhteydessä viiden vuoden välein.

Poikkeuksellinen menettely

Normaalisti patojen luokittelu tehdään ennen padon käyttöönottoa. Kortelammen padolla luokittelu tehtiin kuitenkin vasta puolitoista vuotta rakentamisen aloituksen jälkeen.

- Tässä oli poikkeuksellinen menettely. Padon rakentaminen aloitettiin kipsisakka-altaan vuodon yhä jatkuessa loppuvuonna 2012 torjuntatoimena. Silloin ei luokitteluun ollut mahdollisuuksia, sanoo Pehkonen.

ELY sopi padon tarkkailuohjelmasta heti. Padon vahingonvaaraselvityksen asiakirjat valmistuivat tammikuussa tänä vuonna.

- Sen jälkeen päätöksentekoprosessiin kuuluu kuulemiset ja nyt sitten saatiin päätös tehtyä, summaa Pehkonen.

Juttua muokattu 9.5.2014 klo 8:40. Lisätty väliotsikon jälkeinen teksti