1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Talvivaaran lähijärvistä ei vieläkään löylyvedeksi

Talvivaaran lähimpien järvien käyttörajoituksia tulee jatkaa, arvioi THL. Lähijärvien vesissä näkyy edelleen suuriä määriä kaivoksen päästöistä peräisin olevia metalleja ja sulfaattia. Päästöt tuntuvat myös lähimpien isojen järvien pohjaosissa.

luonto
Kivijärvi sijaitsee Talvivaaran eteläpuolella.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran alapuolisten vesien tila on pysynyt kevään aikana suunnilleen ennallaan. Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi ovat edelleen niin huonossa kunnossa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee niiden vesille käyttörajoituksen jatkamista. Edes käyttö löylyvetenä ei ole suositeltavaa.

Lähimpien järvien alapuolella sijaitsevat, runsaassa virkistyskäytössä olevat Jormasjärvi pohjoisessa ja Laakajärvi etelässä sekä niiden alapuolella olevat vedet soveltuvat uimiseen, pesemiseen ja löylyn heittoon, arvioi THL.

Talvivaara on johtanut alkuvuoden käsiteltyjä jätevesiä sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen vesistöön. Päästöjen vaikutusalue ja vesistöjen tila on pysynyt Kainuun ELY-keskuksen mukaan pääosin ennallaan vuoden 2013 loppuun verrattuna.

Pitoisuudet kasvavat Jormasjärven pohjassa

Pohjoisella purkureitillä Talvivaaran lähimmissä järvissä, Salmisessa ja Kalliojärvessä, on kipsisakka-allasvuodosta peräisin olevia metalleja, jotka ovat suurina pitoisuuksina eliöstölle haitallisia. Sulfaattipitoisuudet ovat marraskuun 2012 kipsisakka-allasvuotoa edeltävillä tasoilla.

Talvivaaran päästöt näkyvät edelleen pohjoisessa Jormasjärvellä ja etelässä Laakajärvellä saakka. Molemmissa järvissä on luontaista korkeampia pitoisuuksia natriumia, sulfaattia ja mangaania. Jormasjärvellä pitoisuudet ovat tänä vuonna kohonneet pohjan tuntumassa.

Vaikutukset näkyvät Syvärillä asti

Eteläisellä purkureitillä Kivijärvessä on edelleen eliöstölle haitallisen korkeita mangaani- ja rautapitoisuuksia. Kivijoesta Laakajärveen tulevan veden laatu oli heikoimmillaan viime kesänä ja syksynä, mutta on sen jälkeen parantunut selvästi.

Laakajärven päällysveden laatu on ollut kevättalvella aiemmin tehtyjä mittauksia parempi. Järven pohjoispään syvänteet ovat nyt aiempaa heikommassa kunnossa. Vesieliöstön tilaan ei Laakajärven alapuolisissa vesissä silti ole odotettavissa Ely-keskuksen mukaan vaikutuksia. Talvivaaran kuormitus on kuitenkin yhä havaittavissa Nilsiän Syvärillä saakka lievästi kohonneena sulfaattipitoisuutena.

Viranomaisten mukaan sekä Jormasjärven että Laakajärven tila on hyvä, jos sitä seurataan kalakantojen ja muiden biologisten merkkien kautta. Vedessä on kuitenkin niin paljon muutoksia, että viranomaiset pitävät niitä riskivesistöinä, joiden ekologinen tila voi huonontua.

Vesien käsittely on avainasemassa

Talvivaaran kaivosalueella oli huhtikuun lopussa varastoituna ylimääräisiä vesiä noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Ympäristöluvassa on rajoitettu juoksutuksia vesistöön sitomalla niiden määrä Kalliojoen virtaamaan, joka kevään aikana on mahdollistanut hieman talvea suurempia juoksutuksia.

Talvivaaran lähivesistöjen tilan kehittymiseen vaikuttaa yhä juoksutettavien vesien kalkkikäsittelyn onnistuminen. Kalkituksella suurin osa metalleista saadaan poistetuksi vesistä. Sulfaattia ei kalkkikäsittelyllä kuitenkaan saada kokonaan poistetuksi.

Ylimääräisten vesien varastoiminen aiheuttaa edelleen päästöriskin, vaikka Talvivaara on pystynyt alentamaan Kortelammen altaan vedenpintaa ja vähentämään vesiä kipsisakka-altailta. Vedet mahtuvat varoaltaaseen mahdollisen vuototilanteen sattuessa.

Lue seuraavaksi