Tausta: Näin Tilastokeskus laskee polttoaineita

Näin luet maakuntien energiantuotantoa puntaroivaa vuorovaikutteista grafiikkaa oikein.

Kotimaa

Tilastokeskus julkaisee ydinvoiman tiedot vain koko maan tasolla. Muitakin tietoja on tarpeen tullen yhdistelty, jotta yksittäisen tai muutaman yrityksen tietoja ei anneta.

Yle Uutiset on jaotellut suurimmat yhdistetyt tiedot maakuntien kesken yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella.

Poltettavien energialähteiden kohdalla grafiikassa ilmoitetaan käytetyn polttoaineen energiasisältö, ei tuotetun energian määrää. Pelkkää sähköä tuottavissa lauhdevoimaloissa polttoaineen energiasta saadaan hyötykäyttöön parhaimmillaankin alle puolet – yhteistuotantolaitoksissa yli 90 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineet on jaettu sähkölle ja lämmölle tuotantojen suhteessa.

Fossiiliset polttoaineet

*Ydinvoimasta *esitetään grafiikassa erikseen tuotetun sähkön ja hukkalämmön energiamäärä. Tämä poikeaa muista polttoaineista, joiden kohdalla hukkalämpö sisältyy käytetyn polttoaineen määrään. Tilastokeskus ilmoittaa vain tuotetun sähkön määrän, jonka perusteella Yle Uutiset on laskenut hukkalämmön. Lämpöä ei Suomessa käytetä hyödyksi, vaan se ohjataan mereen. Polttoaineena käytettävästä uraanista voisi fissioreaktiolla saada teoriassa vielä huomattavan paljon enemmänkin energiaa.

Hiili sisältää kivihiilen lisäksi koksin, masuuni- ja koksikaasun sekä muut hiilipolttoaineet.

Fossiilisiin polttoaineisiin lasketaan myös maakaasu ja öljy.

Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. muovi- ja ongelmajätteen sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.

Muut energialähteet

Muut energialähteet sisältävät vedyn, rikin, sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetyn sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.

Turve

Turve on jaottelutarkkuudesta riippumatta oma energialähteensä ja tekee karkean jakolinjan uusiutuvuuden ja kotimaisuuden suhteen. Turve ja pylväissä sen päälle kasautuvat uusiutuvat energialähteet ovat pääasiassa kotimaisia polttoaineita, muut ulkomaisia. Turve ja pylväissä sen alle kasautuvat energialähteet ovat pääasiassa uusiutumattomia.

Uusiutuvat energialähteet

Metsäpolttoaine, puu sisältää ns. "metsästä" tulleen puun. Sisältää Suomessa myös puistoista ja muualta kerätyn puun.

Teollisuuden puutähde sisältää mm. kuoren, sahanpurun sekä teollisuuden puutähteistä ja sivutuotteista tehdyn hakkeen tai murskeen.

Muu puupolttoaine sisältää mm. mustalipeän (puunjalostusteollisuuden jäteliemet), muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet.

Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. biokaasun ja sekapolttoaineiden biohajoavan osuuden.

Vesi- ja tuulivoima on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan.

Artikkelia on tarkennettu 11.6.2015: Tilastokeskus ilmoittaa vain ydinvoimalla tuotetun sähkön, ydinvoiman hukkalämpö on Yle Uutisten laskema. Lisäksi korostettu erikseen, että ydinvoiman erotteleminen sähköön ja hukkalämpöön poikeaa muista polttoaineista.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus