Keskustan Suomi on köyhä, kokoomuksen koulutettu ja vauras

Selvitimme, minkälaisia ihmisiä eurovaalien tuloksen takana on. Kahden pääporvaripuolueen tukialueet ovat tyystin erilaisia.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ehdokkaiden kannatus eri puolilla Suomea

Valitse ehdokas, näet hänen ääniosuutensa Suomen kunnissa.

Valittujen meppien kannatus eri puolilla Suomea. Saat tietoja osoittamalla kuntia.

Tämän artikkelin interaktiivisilla työkaluilla voit myös itse tutkia vaalituloksen suhdetta alueiden tietoihin.

Minkälaisia ihmisiä vaalituloskarttojen takana on? Yhdistimme eurovaalien tulosdatan erilaisiin väestönrakennetta kuvaaviin tietoihin.

Vertasimme eurovaalitulosta ensinnäkin kunnan keskimääräiseen tulotasoon. Ei liene suuri yllätys, että kokoomuksen kannatuksella on selvä yhteys kunnan tulotasoon. Pääsääntö: mitä varakkaampia kunnan asukkaat ovat, sen korkeampi on kokoomuksen kannatus.

Kokoomuksen kannatus kunnittain eurovaaleissa 2014 ja perheen tulot (asuinkunnan käytettävissä oleva rahatulo). Lähde: Tilastokeskus. Yleistä trendiä kuvaava ns. trendiviiva on laskettu logaritmisesti.

Ehkä yllättävämpää on se, että toisen johtavan porvaripuolueen, keskustan kannatus suhtautuu kunnan tulotasoon aivan päinvastoin. Mitä köyhemmästä kunnasta on kyse, sitä todennäköisemmin siellä äänestettiin keskustaa.

Keskustan kannatus kunnittain eurovaaleissa 2014 ja perheen tulot (asuinkunnan käytettävissä oleva rahatulo). Lähde: Tilastokeskus. Yleistä trendiä kuvaava ns. trendiviiva on laskettu logaritmisesti.

Tämä ero on hyvin selvä, keskustan kannatuksen yhteys tulotasoon on voimakkaampi kuin perinteisillä vasemmistopuolueilla tai perussuomalaisilla. Niillä kannatus kyllä laskee kunnan tulotason noustessa, mutta ero ei ole kovin merkittävä.

Vihreiden kannatus sen sijaan on samansuuntainen kuin kokoomuksen, varsinkin suurituloisissa kunnissa. Kun kunnan keskimääräinen tulotaso ylittää valtakunnallisen keskiarvon (asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo 37 897 euroa vuodessa), vihreiden kannatus kääntyy nousuun.

Vihreät on koulutettujen alueiden puolue

Koulutustason yhteys äänestyskäyttäytymiseen on kunnissa vielä tulotasoakin vahvempi. Mitä korkeampi koulutustaso kuntalaisilla keskimäärin on, sitä korkeampi on kokoomuksen ja varsinkin vihreiden kannatus. Ja vastaavasti keskustan kannatus laskee jyrkästi kunnan keskimääräisen koulutustason noustessa.

Vihreiden kannatus on suurinta alueilla, joissa on korkeakoulutettua väkeä. Lähde: Tilastokeskus

Sen sijaan kuntalaisten koulutustaso ei näytä liittyvän perussuomalaisten kannatukseen lainkaan, kannatus on yhtä suurta koulutustasosta riippumatta. Ja hämmästyttävästi vasemmistopuolueilla, SDP:llä ja vasemmistoliitolla kannatus näyttäisi keskimääräisen koulutuksen noustessa pikemmin nousevan kuin laskevan.

Nämä selvät erot kokoomuksen ja keskustan kannattajien välillä eivät ole selitettävissä perinteisellä kaupunki vastaan maaseutu -erolla. Kokoomuksen vankoissa tukijoissa on monia pieniä varakkaita maaseutukuntia. Sen sijaan keskustan kannatus on varakkaissa kunnissa vähäistä, ja sama pätee koulutustasoon. Eroja saattaa selittää pikemmin puolueiden kannatuksen jakautuminen pohjoisen ja etelän välillä.

Suomen sadassa köyhimmässä kunnassa on tosin yhdeksän sellaista kuntaa, joissa kokoomuksen kannatus on korkeampi kuin valtakunnallinen kannatus 22,6 prosenttia. Kaikki nämä kunnat sijaitsevat Etelä-Suomessa, joukossa Turun ja Kotkan kaupungit.

Työttömyys ei juuri vaikuta

Vertasimme äänestystulosta myös kuntien työttömyysasteeseen. Sen yhteys puolueiden kannatukseen on paljon vähäisempi kuin tulo- tai koulutustason. Merkittävä poikkeus on kokoomus, jonka kannatus kääntyy jyrkkään laskuun siinä vaiheessa kun kunnan työttömyys ylittää valtakunnan keskitason.

Vasemmistoliitolla kannatus nousee hieman työttömyyden noustessa, samoin keskustan, sen sijaan perussuomalaisten ja vihreiden kannatukseen työttömyydellä ei näytä olevan mitään vaikutusta.

Maahanmuuttajien määrä näkyy Helsingissä

Eräs näiden eurovaalien kuumista kysymyksistä ympäri Euroopan oli maahanmuuttokriittisten puolueiden nousu. Suomessa perussuomalaisten kannatus jäi hieman ennustetuista, mutta vaalien ehdottomiin ääniharaviin kuului Jussi Halla-aho, joka on hyvin selkeästi profiloitunut nimenomaan maahanmuuttokriittisten johtohahmona. Tästä syystä halusimme verrata vaalitulosta myös ulkomaalaistaustaisen väestön osuuteen. Käyttämässämme Tilastokeskuksen ulkomaalaistaustaisten osuudessa on huomioitu myös toisen polven (Suomessa syntyneet) ulkomaalaistaustaiset.

Yllättäen perussuomalaisten kannatus ei juuri muutu, kun ulkomaalaistaustaisten määrä kunnassa nousee. Ruotsinkielisellä rannikolla on paljon maahanmuuttajia, mutta hyvin vähän perussuomalaisten kannatusta. Mutta myös pääkaupunkiseudulla, jossa on erittäin paljon ulkomaalaistaustaisia, perussuomalaisten kannatus on Vantaata lukuun ottamatta maan keskiarvon alapuolella.

Tilanne on kuitenkin tyystin toinen kun tulosta arvioidaan Helsingin sisällä. Helsingin sisäinen tarkastelu äänestysalueittain osoittaa, että perussuomalaisten kannatus on erittäin voimakasta maahanmuuttajavaltaisimmissa kaupunginosissa.

Vihreiden ja kokoomuksen osalta on havaittavissa, että maahanmuuttajien määrän kasvaessa myös puolueiden kannatus kunnassa kasvaa. Vielä selkeämpi on keskustan päinvastainen tilanne, keskustan kannatus on vahvinta kunnissa, joissa on hyvin vähän maahanmuuttajia.

RKP:n kannatus on selvästi vahvimmin yhteydessä maahanmuuttoon. Ruotsinkielisissä kunnissa on keskimäärin selvästi enemmän ulkomaalaistaustaisia.

Ahvenanmaalla on paljon maahanmuuttajia, hyvin alhainen työttömyys ja korkea tulotaso. Ahvenanmaan kunnat ovat hyvin pieniä ja maakunnan äänet keskittyvät voimakkaasti RKP:lle. Poistimme tästä syystä Ahvenanmaan kunnat interaktiivisesta grafiikastamme, sillä niiden vaikutus olisi tässä kuntavertailussa suhteettoman suuri. Karttagrafiikoissamme Ahvenanmaa on mukana.

Myös puolueiden sisällä suuria eroja

Myös puolueiden sisällä on havaittavissa suuria eroja jopa pääehdokkaiden kannattajien välillä. Keskustan Paavo Väyrynen ja Olli Rehn ovat mm. suhteessa EU:hun niin täydellisen eri linjoilla, että on välillä vaikea uskoa heidän olevan saman puolueen miehiä.

Näiden keskustan äänijyrien äänet kerääntyivätkin aivan erilaisilta äänestäjiltä. Paavo Väyrysen kannatus tuli selkeästi Pohjois-Suomesta, Olli Rehnin Savosta. Tämä heijastui myös tulotasossa, Väyrysen vahvin kannatus on selkeästi matalamman tulotason alueilla.

Vasemmistoliiton kovimmat ehdokkaat (läpimennyt Merja Kyllönen ja nouseva tähti Li Anderson) keräsivät äänensä hyvin erilaisilta tahoilta. Helsingin sisällä näkyi selvästi, että Kyllösen äänet tulivat huonotuloisista lähiöistä, Andersonin kaupunginosista joissa on paljon nuoria ja opiskelijoita. Alueen koulutustason suhde kannatukseen oli näillä vasemmistoliiton ääniharavilla lähes päinvastainen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vaalitulos suhteessa Suomen kuntien tietoihin. Yksi tumma piste on yksi kunta. N�et lis�tietoja osoittamalla pisteit�. Vaaka-akselin muuttujaa voit vaihtaa kuvaajan yl�puolelta. Visualisaatio: Jami Pekkanen. Lisätietoja