Tukes antaa kaivoslupien haltijoille määräykset uusista vakuuksista viikon sisällä

Kaivosalan toimijoilla on määräyksen saamisesta vuosi aikaa asettaa vakuus. Pankkiin talletettavan rahasumman on tarkoitus kattaa kaivosalueen turvalliseksi tekemiseen ja maisemointiin liittyvät kulut, jos yhtiö ei esimerkiksi konkurssitilanteessa siihen itse kykene. Vakuuden suuruus määräytyy kaivoskohtaisesti.

Kotimaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määrää alkavan viikon aikana kaikkia Suomen kaivospiirejä asettamaan vakuudet kaivostoiminnan päättymisen jälkeen tehtäviä ympäristön korjaamiseen liittyviä jälkitöitä varten. Vakuuden on määrä kattaa alueen yleisen turvallisuuden mukaiseksi hoitamiseen ja maisemointiin liittyvät kulut.

Vakuudessa on kyse kaivosluvan haltijan pankkiin tallettamasta rahasummasta, jonka tarkoituksena on kattaa kunnostustöihin uppoavat kustannukset siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että yhtiö itse ei esimerkiksi konkurssitilanteessa kykenekään tekemään sitä itse. Vakuuden suuruudesta ja lajista Tukes määrää kaivoskohtaisesti.

– Kaivosvakuuden suuruus vaihtelee kaivospiireittäin. Siihen vaikuttaa muun muassa kaivostoiminnan elinkaaren vaihe, eli ollaanko koelouhintavaiheessa, kaivostoiminnan alussa vai toimintaa jo päättämässä. Myös se vaikuttaa, louhitaanko malmia maan alta vai avolouhoksesta, ja jälkihoidetaanko aluetta jo toiminnan aikana esimerkiksi aitaamalla avolouhoksia, kuvailee Tukesin kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa.

Täydentävä vakuus

Vakuuden lopullinen suuruus määräytyy Tukesin mukaan useissa tapauksissa vasta kaivoksen elinkaaren lopulla, kun kaivosalueen rakennusten jatkokäyttömahdollisuuksia voidaan arvioida. Vakuuden kokoon vaikuttavat 2–10 vuoden välein Tukesin tekemät tarkistukset, joiden yhteydessä vakuuden kokoa tarkistetaan tarpeen vaatiessa.

Tukesin mukaan kaivospiireillä on jo tätä ennen ollut ELY-keskuksen hallinnoima ympäristövakuus, jonka tarkoituksena on rahoittaa mahdolliset ympäristön suojeluun liittyvät toimet silloin, kun yhtiö ei siihen pysty. Uusi vakuus täydentää tätä rahoittamalla kaivoksen sulkemiseen liittyvät kustannukset.

Kaivospiireillä on vuosi aikaa asettaa vakuus kesäkuun lopusta lähtien. Mikäli luvan haltija ei tähän syystä tai toisesta kykene, tämä laiminlöi kaivoslaissa säädetyt velvollisuutensa ja täten menettää kaivoslupansa.