Hyppää sisältöön

Talvivaaralle jo seitsemäs sakon uhka vesiasioista

Talvivaara on saanut kaksi uutta uhkasakkoa vesien käsittelystä. Kainuun ELY-keskus kieltää yhtiötä johtamasta vettä kipsisakka-altaalta avolouhokseen 100 000 euron sakon uhalla. Samalla yhtiön on vähennettävä varastoitua vettä avolouhoksesta toisen samansuuruisen sakon uhalla.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskus on velvoittanut Talvivaaran Sotkamon kaivosta vähentämään vettä Kuusilammen avolouhoksesta ja kieltänyt yhtiötä johtamasta kipsisakka-altaan vettä avolouhokseen. Ennen juhannusta annetussa päätöksessä ELY-keskus asettaa molempien velvoitteiden tehosteeksi 100 000 euron uhkasakot.

ELY-keskus antoi Talvivaaralle huhtikuussa kehotuksen laskea avolouhoksen pinta 195 metrin tasoon (merenpinnasta) kesäkuun loppuun mennessä. Talvivaara ei pysty noudattamaan kehotusta.

Talvivaaran ELY-keskukselle antaman vastineen mukaan kipsisakka-altaalta poistetaan vettä Tammalammen puhdistamon kautta saman verran, kuin altaille tulee toiminnasta. Altailla jäljellä oleva konsentroitunut vesi on huomattavasti metallipitoisempaa kuin aikaisemmin Tammalammen suuntaan johdettu vesi. Tästä johtuen kipsialtaalta johdettava vesi syö koko Tammalammen vesienkäsittelykapasiteetin, eikä avolouhosveden puhdistamiseen ja vedenpinnan alentamiseen riitä kapasiteettia.

Yhtiö hakenut lisävarastointilupaa

ELY-keskuksen määräyksen mukaan Talvivaaran on laskettava Kuusilammen avolouhoksen vedenpintaa niin, että se on lokakuun lopussa enintään tasolla 195 metriä merenpinnan yläpuolella. Vedenpinta oli louhoksessa toukokuun puolivälissä tasolla +196,08 mmp, jolloin louhoksessa oli ylimääräistä vettä 140 000 kuutiometriä.

Kainuun ELY-keskus on aiemmin määrännyt, että Kuusilammen avolouhoksessa saa säilyttää vettä vain, jos veden pinta pysyy alle tason +195 mmp. Tuon tason alapuolella louhoksen vesi pysyy läheisien alueiden pinta- ja pohjavesien tasoa alempana eikä vettä kulkeudu louhoksesta ulkopuolelle, sanoo Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

– Tämä arviointi tehtiin aiempien poikkeustilanteita koskevien päätösten harkinnan yhteydessä. Yhtö on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa varastoida vettä korkeammalla tasolla, mutta sitä päätöstä ei ole olemassa. Nyt noudatetaan voimassaolevaa ympäristölupaa.

Kaivosmonttua ei saa käyttää hätävarana

Talvivaara johti huhtikuussa 2014 kipsisakka-altaan neutraloituja vesiä Kuusilammen avolouhokseen. Ympäristöluvan mukaan louhokseen voidaan varastoida vesiä vain, jos vedet täyttävät ympäristöluvan ehdot. Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran antamien päästötarkkailutietojen mukaan vesiä ei kuitenkaan oltu käsitelty määräyksien mukaisesti.

Kainuun ELY-keskus kehotti Talvivaaraa huhtikuun lopulla lopettamaan kipsisakka-altaan vesien johtamisen avolouhokseen, ja Talvivaara noudatti kehotusta. ELY-keskus antaa nyt asiasta lisäksi uhkasakolla tehostetun määräyksen varmistaakseen, että avolouhokseen ei enää johdeta metalli- tai sulfaattipitoisia vesiä.

ELY-keskus on aiemmin antanut yhtiölle viisi uhkasakkoa vesienkäsittelyyn liittyen. Toistaiseksi yhtään sakkoa ei ole tuomittu maksettavaksi.