Oikeus hylkäsi valitukset Ruokolahden tuulivoimayleiskaavasta

Valituksia tai muutosvaatimuksia olivat tehneet niin yksityishenkilöt kuin Puolustusvoimat, lintutieteellinen yhdistys ja luonnonsuojelupiiri. Asianosaiset voivat vielä valittaa korkeampaan oikeusasteeseen.

Kuva: Laura Valta / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Ruokolahdelle suunnitellusta tuulivoimayleiskaavasta.

Asiasta olivat valittaneet tai hakeneet muutosta niin yksityishenkilöt kuin Puolustusvoimat ja Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys sekä luonnonsuojelupiiri. Valittajat vetosivat tuulituotannon aiheuttavan muun muassa maisema-, melu- ja välkehaittoja sekä vaikuttavan negatiivisesti kasvillisuuteen ja linnustoon.

Tuulivoiman vaikutuksesta linnustoon tehtiin kattava selvitys. Hallinto-oikeuden mukaan selvityksen perusteella on pääteltävissä, että suunniteltu hanke todennäköisesti heikentää kaakkurin pesimäympäristöä. Oikeuden mukaan kaavassa on kuitenkin otettu riittävästi huomioon luonnonarvojen vaaliminen.

Asianomaiset voivat valittaa päätöksestä korkeampaan hallinto-oikeuteen.