Porotukien saannin yläikäraja on noussut 68 vuoteen

Porotaloudelle maksettavan eläinkohtaisen tuen haku on käynnissä. Porotukea koskevat hakemukset on toimitettava koko poronhoitoalueen osalta Lapin ELY-keskukseen viimeistään 1.9.2014. Porotukea maksetaan 28,50 euroa eloporolta.

Yle Saame
Boazu
Vesa Toppari / Yle

Tuen saamiseksi ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulee omistaa poronhoitovuoden 2013/2014 päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä tulee perustua viralliseen poroluetteloon.

Tuen myöntämisen yläikäraja on noussut 65 vuodesta 68 vuoteen. Tukea voidaan myöntää, jos hakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä (31.12.2013) vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä (MYEL) tarkoitettua vanhuuseläkettä.

Jos hakijana on useamman henkilön muodostama ruokakunta, on vähintään yhden ruokakuntaan kuuluvan henkilön täytettävä edellä mainitut ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat vaatimukset ja harjoitettava itse porotaloutta.

Tuen saajalta edellytetään muistiinpanojen pitämistä porotalouden tuloista ja menoista. Muistiinpanovelvollisuudesta johtuen tukihakemuslomakkeeseen tulee liittää porotalouden muistiinpanoista (Pomu) tuloslaskelmasivu, jolla hakijan voidaan todeta tehneen tuen saannin edellyttämät muistiinpanot. Muistiinpanovelvollisuutta seurataan eläinkohtaisen tuen valvonnan yhteydessä. Uusien porotukihakijoiden osalta liitelomaketta ei vaadita.

Jos tukea hakeneella ruokakunnalla teurasrästien määrä on yli 3 prosenttia eloporojen määrästä, tukea ei makseta lainkaan. Tukea ei makseta myöskään niiden porojen osalta, jotka ylittävät paliskunnalle tai osakkaalle määritellyn suurimman sallitun eloporomäärän.