Turvetuotantoalueen vesienkäsittely on paranemassa

Vesienkäsittelyn tehostumisen myötä Tornion-Muonionjokeen päätyisi vähemmän turvetuotannosta peräisin olevia päästöjä, vaikka turvetta nostettaisiin entistä laajemmalta alueelta.

turvetuotanto
Turvetuottajat toivovat yksinkertaisempaa lupakäytäntöä.
Turvesuot saataisiin nopeammin tuotantoon, jos lupakäytäntö helpottuisi.YLE

Kolarissa sijaitsevan ison turvetuotantoalueen vesienkäsittely on tehostumassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Tornion-Muonionjokeen päätyisi vähemmän turvetuotannosta peräisin olevia päästöjä, vaikka turvetta nostettaisiin entistä laajemmalta alueelta.

Ympäristölupaviranomainen on edellyttänyt, että turvetuotantoyhtiö Vapo parantaa Kolarin Teuravuoman turvetuotantoalueen vesienkäsittelyä osana ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Vapo jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vuonna 2010 hakemuksen, joka koski turvetuotantoalueen ympäristöluvan ja vesienjohtamisluvan lupamääräysten tarkistamista, tuotantoalueen laajentamista ja toiminnan aloittamista.

Yhtiö on arvoinut lupaviranomaiselle esittämässään suunnitelmassa, että vesistöön johdetaan päästöjä nykyistä vähemmän, vaikka tuotantopinta-ala kasvaisi nykyisestä noin 415 hehtaarista noin 460 hehtaariin.

Teuravuomaan uusi pintavalutuskenttä

Tällä hetkellä Teuravuomassa on yksi pintavalutuskenttä ja useita laskeutusaltaita turvetuotannosta peräisin oleville vesille.

Vesienkäsittelyn parantamiseksi alueelle rakennetaan yksi uusi pintavalutuskenttä ja alueen eteläosaan perustetaan kasvillisuuskosteikko.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkossa valtaosa turvetuotannossa syntyvistä vesistä johdetaan pintavalutuskenttien kautta laskuojiin ja siitä edelleen Tornion-Muonionjokeen.

Ympäristölupahakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa ja niistä on mahdollisuus jättää muistutuksia ja mielipiteitä ensi kuun alkupäiviin mennessä.