1. yle.fi
  2. Uutiset

Neljälle henkilölle syyte Talvivaaran ympäristörikosasiassa

Syytteet koskevat muun muassa laiminlyöntejä kaivosyhtiön suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa ja ympäristö- ja vesitalousluvan hakemisessa. Lisäksi epäillään laiminlyöntejä kipsisakka-altaan rakentamisessa ja käyttöönotossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sijoittamisessa. Kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet teon.

Kotimaan uutiset
Vihreää jätevettä lasketaan kaivosaltaaseen
Talvivaaran kaivosalue Sotkamossa 15. toukokuuta 2012. Primääriliuotuskasan nikkeliä sisältävää kiertoliuosta lasketaan 2. lohkon syöttöaltaaseen. Jussi Nukari / Lehtikuva

Itä-Suomen syyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö ja Oulun syyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala ovat nostaneet tänään syytteen neljää henkilöä vastaan kaivosyhtiö Talvivaaraa koskevassa ympäristörikosasiassa.

Syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta saavat Pekka Perä, Harri Natunen, Lassi Lammassaari ja Ville Heikkinen. Lisäksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle vaaditaan yhteisösakkoa. Vaatimus on lain sallima maksimi, eli 850 000 euroa.

Haastehakemuksen mukaan asianomistajia ovat Jormaskylän-Korholanmäen kalaveden osakaskunta, Laakajärven osakaskunta, Lahnasjärven kalastuskunta, Metsähallitus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskussekä kaksi kiinteistönomistajaa.

Itä-Suomen syyttäjäviraston tiedotteen mukaan syyte koskee Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä, eri jätejakeiden käsittelyyn ja sijoittamiseen liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä, kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä sekä Talvivaaran kaivoksen hallitusti luontoon johtamia ja hallitsemattomasti luontoon päässeitä jätevesiä.

Syyttäjillä ei ole rangaistusvaatimusta pöly-, melu- ja rikkivetykaasupäästöihin liittyen eikä siihen liittyen, että myöhemmin toteutettua uraanin talteenottoa ei ensi vaiheessa mainittu haettaessa ympäristö- ja vesitalouslupaa

Kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet teon.

Asian käsittely alkaa Kainuun käräjäoikeudessa kirjallisella valmistelulla, jossa muun muassa selvitetään asianomistajien vaatimukset ja kehotetaan vastaajia vastaamaan heitä vastaan esitettyihin vaatimuksiin tuomioistuimen asettamassa määräajassa.

Näiden ja mahdollisten muiden valmistelutoimenpiteiden jälkeen käräjäoikeus päättää asian jatkokäsittelystä. Kirjallisen valmistelun kestoa ei voida tarkemmin ennakoida tässä vaiheessa, mutta sen voidaan olettaa saatavan päätökseen vuoden 2014 aikana, ennakoidaan käräjäoikeudesta.

Lisätty 22.9 klo 15.25 yhteisösakon euromäärä 850 000 euroa.

Lue seuraavaksi