Saamelaiskäräjälakiehdotus annettiin eduskunnalle

Torstaina eduskunnalle annetun esityksen tavoitteena on, että kaikki uudet saamelaiskäräjävaalisäännökset olisivat sovellettavissa jo ensi vuoden vaaleja toimeenpantaessa eli hyvissä ajoin ennen kuluvan vuoden loppua. Saamelaiskäräjälakiesityksen kiistanalaisimpaan kohtaan, saamelaismääritelmään, löytyi kesäkuussa saamelaisasioiden ministerityöryhmän ja saamelaiskäräjien kompromissi.

Kuva: Yle

Saamelaiskäräjiä koskeva lakiesitys on lähtenyt eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi annettiin torstaina eduskunnalle.

Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toimivuutta sekä saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä, oikeusministeriö tiedottaa.

– Saamelaisen määritelmän lisäksi lakiin tehtäisiin useita tarkistuksia. Vuonna 1996 voimaan tullut saamelaiskäräjälaki sisältää säännöksiä saamelaiskäräjien vaaleista samoin kuin käräjien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta sekä saamelaiskäräjien toimielimistä ja toiminnasta.

Keskeiset muutokset koskevat kuulemisvelvollisuuden laajentumista neuvotteluvelvollisuudeksi, saamelaiskäräjien jäsenmäärän nostamista, vaalilautakunnan kokoonpanoa, saamelaiskäräjien kokouksen ja hallituksen toimivaltasuhteita sekä uuden puhemiehen toimen perustamista.

Kiistanalaisimpaan kohtaan löytyi kompromissi

Hallituksen esityksen kiistanalaisin kohta, saamelaismääritelmä, pohjautuu saamelaisasioiden ministeriötyöryhmän ja saamelaiskäräjien kesäkuussa löytyneeseen kompromissiin.

– Nykyisen lain saamelaismääritelmään verrattuna perusteeksi ei enää riittäisi pelkästään se, että henkilö on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa. Olennaista olisi, että henkilö on omaksunut saamelaisen elämäntavan tai kulttuurin saamelaisessa yhteisössä. Yleensä kysymys on kasvamisesta saamelaiseksi perhe- tai sukuyhteisössä, oikeusministeriö selittää eroa entiseen tiedotteessaan.

Määritelmän keskeinen merkitys on, että saamelainen on otettava äänioikeutetuista laadittavaan vaaliluetteloon.

Tavoitteena että kaikki uudet vaalisäännökset sovellettavissa ensi vuoden vaaleja toimeenpantaessa

Esityksen mukaan tavoitteena on, että kaikki esityksen sisältämät saamelaiskäräjien vaaleihin vaikuttavat säännökset olisivat sovellettavissa jo ensi vuonna käytäviä, seuraavia vaaleja toimeenpantaessa eli hyvissä ajoin ennen kuluvan vuoden loppua.

– Tarvittaessa lakiin voidaan eduskuntakäsittelyn yhteydessä ottaa tarpeelliset siirtymäsäännökset vuoden 2015 vaaleissa sovellettavista asioista kuten esimerkiksi vaaliluetteloon hakeutumista ja vaaliluettelon vahvistamista koskevista määräajoista, oikeusministeriö selvittää.

Saamelaiskäräjälain tarkistamista on valmisteltu kesäkuusta 2012 lähtien. Uudistaminen oli yksi Kataisen hallitusohjelman tavoitteista.

Stubbin hallitus linjasi kesäkuussa, että ILO:n alkuperäiskansasopimus ratifioidaan syksyn aikana, jos hallitus pääsee yhteisymmärrykseen saamelaismääritelmästä, joka puolestaan sisältyy tähän hallituksen esitykseen.